مقاله


کد مقاله : 1396121614343891194

عنوان مقاله : بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار)

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 2394

فایل های مقاله : 1/25 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شادان وهاب زاده mo.dian@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمدرضا اردهالی MOHAMMADREZA_ARDEHALI@YAHOO.COM دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

چکیده در سال‌های اخیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی براي شرکت‌ها در بسیاري از صنایع، به روش ایجاد درآمد و تعامل با مشتریان و سهام داران، ارائه محصولات و خدمات و فروش بصورت الکترونیکی تبدیل شده است که هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد بازاریابی اینترنتی بر رشد بازارهای صادرات می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت‌ها صادراتی خشکبار ایران می‌باشد. پس از تایید اولیه روایی و پایایی، پرسش‌نامه بین 94 نفر از کارشناسان توزیع گردید. در ابتدا به تحلیل توصیفی پاسخ‌دهندگان و سوالات پرسش‌نامه با کمک نرم افزار Spss پرداخته شد و سپس به منظور بررسی فرضیه‌ها از تکنیک معادلات ساختاری و با نرم‌افزار Smart Pls با استفاده از آزمون T-Value، ضریب مسیر و همبستگی به بررسی فرضیه‌ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قابلیت بازاریابی اینترنتی بر رشد بازار صاردات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر فرضیات تحقیق با احتمال 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. کلمات کلیدی: بازاریابی اینترنتی، رشد بازار صادرات، در دسترس بودن اطلاعات صادرات، روابط شبکه کسب و کار، صادرکنندگان خشکبار.