مقاله


کد مقاله : 1396122475727101315

عنوان مقاله : طراحی یک مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه ساختار سازی تفسیری ISM ( مورد مطالعه: یک سازمان فناور )

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 94

فایل های مقاله : 668 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین بیگیان hb410314@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 محمدحسین کریمی گوارشکی mh_karimi@aut.ac.ir استادیار دکترا
3 جعفر قیدار خلجانی kheljani@mut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به توسعه مدل‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات در سطح جهانی، ضروري است که سازمان‌ها براي موفقیت به تفاوت‌های محیطی بین سازمان‌های مختلف توجه کنند و مدل موردنیاز خود را با شرایط خاص حاکم بر سازمان خود متناسب و سازگار سازند. در این تحقیق، توسعه یک مدل اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات به کمک نظریه ساختار سازی تفسیری ISM صورت گرفته است. به این منظور، در گام اول عناصر تشکیل‌دهنده مدل نگهداری و تعمیرات با انجام مطالعات و مصاحبه‌های قبلی به‌دست‌آمده است. خروجی این مرحله شناسایی پنجاه و شش زیرمولفه، چهارده مؤلفه در قالب شش بعد اصلی می باشد. در گام بعدي به‌منظور برقراري ارتباط و توالی بین ابعاد و مؤلفه‌ها، از روش مدل‌سازی ساختاري تفسیري بهره گرفته‌شده است. در این روش بر اساس نظرات خبرگان و تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، ساختار مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات استخراج گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که شش بعد اصلی (رهبری، زیرساخت، اصــول و مبـانی، پشتیبـــانی، بهبـود و تعــالی) در هر سازمان فن‌آور با شرایط سازمان هدف، پایه‌های بنیادین هر مدل مدیریت نگهداری و تعمیرات را تشکیل می‌دهد و سایر مؤلفه‌ها و زیرمولفه های مدل مورد تحقیق عملاً از این شش بعد آغاز می شوند و در نهایت منجر به بهبود و تعالی سازمان می گردد.