مقاله


کد مقاله : 13970121194049101570

عنوان مقاله : واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای صنایع نانو و بایو فناوری استان تهران)

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 580

فایل های مقاله : 887 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پوریا نوری pourianouri62@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 عبدالله احمدی کافشانی ahmady84@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

تصمیم‌گیری از مهم‌ترین کارکردهای کارآفرینان برای شناسایی فرصتها و برپایی کسب‌وکار است. کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات خود به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از راههای ابتکاری تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند که اگرچه پیامدهای مثبتی برای آنها در بر دارد، در پاره ای مواقع تصمیماتشان را در برابر سوگیری های تصمیم گیری آسیب پذیر می سازد. همچنین، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان به‌ویژه در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط رفتار بازاریابی کارآفرینانه است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی رفتار بازاریابی کارآفرینان نوپا با رویکرد تصمیم‌گیری ابتکاری انجام شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش که داده‌هایش از راه مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 15 کارآفرین نوپای صنایع نانو و بایو فناوری مستقر در استان تهران گردآوری و با نظریه داده بنیاد سیستماتیک تجزیه‌وتحلیل شدند، شتاب در تصمیم به عنوان مقوله محوری پژوهش شناسایی شد. همچنین، راههای ابتکاری تصمیم‌گیری پیامدهای مثبتی مانند افزایش سود و سهم بازار و بهبود کیفیت تصمیم و پیامدهای منفی مانند کاهش سود، سوگیری در تصمیم‌گیری و از دست دادن سهم بازار در رفتار بازاریابی کارآفرینانه دارند. از طرفی، عوامل مختلفی مانند تجربه، مسائل محیطی، اهداف فردی، موارد مربوط به بنگاه کسب‌وکار، زمان موجود برای تصمیم‌گیری، سبک‌های تصمیم‌گیری و ماهیت مسئله تصمیم از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شکل‌گیری راه های ابتکاری در رفتار بازاریابی کارآفرینانه می‌باشند.