مقاله


کد مقاله : 1397042019564143195

عنوان مقاله : ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران)

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 516

فایل های مقاله : 1/27 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میرزاحسن حسینی ri.hosseini@yahoo.com استاد دکترا
2 محمد محمودی میمند drmahmoudim@yahoo.com دانشیار دکترا
3 علی اکبر جوکار aliakbar.jowkar@gmail.com استادیار دکترا
4 فرزانه سادات حسینی hosseiny2008@yahoo.com دانشجو دکترا

چکیده مقاله

از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا مدیریت کنند، این نشان از قدرت گرفتن مشتریان در بازار دارد. یکی از انواع مشتریان قدرتمند که می‌تواند به کمک سازمان برخیزد و بدون هیچ چشم‌داشتی از سازمان حمایت کند، مشتری حمایتگر است. هدف این پژوهش بررسی پیشنیازهای مشتری‌حمایتگر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف‌کنندگان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران در نظر گرفته شده‌است، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. از روش نمونه‌گیری احتمالی برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 336 مصرف‌کننده داده‌های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده‌است. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که هر دو بعد قضاوت‌های مشتری و انگیزاننده‌های درونی مشتری و تمامی عوامل آنها دارای تاثیرمثبت و معنادار برروی مشتری حمایتگر دارند.