• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه مدل ترکيبي خوشه‌بندي شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران: رويکرد الگوريتم‌هاي فراابتکاري
    زهرا  صادقی آرانی علی محقر
    تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز م چکیده کامل
    تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري، همواره يکي از مهمترين مسائل سرمايه‌گذاران بوده است. سرمايه‌گذاران در بورس تلاش مي‌کنند تا از ميان طيف وسعي از شرکت‌هاي عضو و با توجه به شاخص‌هاي مالي متعدد سرمايه‌گذاري خود را انجام دهد تا ضمن دستيابي به بالاترين بازده، کمترين ريسک را نيز متحمل شود. بر اين اساس امروزه، روش‌هاي متعددي براي تحليل داده‌هاي اين شرکت‌ها وجود دارد. يکي از روش‌هايي که از ميان انبوه داده‌ها، به دسته‌بندي اين شرکت‌ها مي‌پردازد روش خوشه‌بندي است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسايي و تفکيک شرکت‌هاي موفق از ناموفق بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خوشه‌بندي K-means و حل اين مسأله با کمک الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري انجام گرفته است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که حل اين مسأله‌ به روش‌ فراابتکاري در مقايسه با روش‌هاي معمول، کاراتر بوده و به بهينه‌ي سراسري منجر شده است. همچنين اين نتايج با نتايج حاصل از تفکيک شرکت‌هاي عضو بورس بهادار تهران با روش تعيين ورشکستگي آلتمن مقايسه شده و توسط اين روش نيز تأييد شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین عوامل موفقیت استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری ایران
    احمد طاهری محمد مهدی پرهیزگار
    : هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین می چکیده کامل
    : هدف این مقاله یافتن عوامل و مولفه هایی است که بر اجرای موفق یک استراتژی بازاریابی تاثیر مثبت دارند. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در اغلب کشورها و بویژه در کشورهای توسعه یافته هزینه های هنگفتی جهت تدوین استراتژی انجام می شود در حالیکه استراتژی های خوبی تدوین میشود اما بخش بزرگی از این استراتژی ها شکست خورده ، هزینه های تدوین و حتی اجرا به هدر می رود. از طرف دیگر بانک ها به عنوان بازار پولی هر کشور تاثیر مهمی بر اقتصاد و همچنین بر عوامل توسعه اجتماعی دارند . در این تحقیق، ابتدا با مروری بر سوابق موضوع به تعریف استراتژی بازاریابی، نقش استراتژی در تصمیمات مهم سازمان ها و همچنین جایگاه آن در رقابت های سازمانی امروز پرداخته شدهاست . سپس با مراجعه به خبرگان امور بانکی وبه کمک فن دلفی اقدام به استخراج مولفه ها و عوامل موثر در اجرای موفق استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری گردید . این گام زمینه ساز تهیه پرسشنامه نهایی تحقیق جهت بررسی عوامل موفقیت یک استراتژی بازاریابی در بانک های تجاری میباشد . با دریافت نظرات خبرگان بدست امده از پرسشنامه ها و تحلیل انهابه کمک نرم افزار آموس ، مدل نهایی تحقیق بدست امد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران)
    میرزاحسن  حسینی محمد  محمودی میمند علی اکبر  جوکار فرزانه سادات  حسینی
    از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا م چکیده کامل
    از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا مدیریت کنند، این نشان از قدرت گرفتن مشتریان در بازار دارد. یکی از انواع مشتریان قدرتمند که می‌تواند به کمک سازمان برخیزد و بدون هیچ چشم‌داشتی از سازمان حمایت کند، مشتری حمایتگر است. هدف این پژوهش بررسی پیشنیازهای مشتری‌حمایتگر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف‌کنندگان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران در نظر گرفته شده‌است، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. از روش نمونه‌گیری احتمالی برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 336 مصرف‌کننده داده‌های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده‌است. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که هر دو بعد قضاوت‌های مشتری و انگیزاننده‌های درونی مشتری و تمامی عوامل آنها دارای تاثیرمثبت و معنادار برروی مشتری حمایتگر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو)
    مجید بابایی لشکامی سیروس امیرقدسی علی  بنیادی نایینی
    هدف پژوهش، بررسی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپ چکیده کامل
    هدف پژوهش، بررسی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپکو می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد یوان هانگ و دیگران (2010) بوده و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که ظرفيت پويا اثر مثبت و معناداری بر عملکردسازماني دارد. همچنین فرهنگ یادگیری‌سازمانی اثرمثبت و معناداري بر ظرفيت پويا دارد و در نهایت متغیر ظرفیت‌پویا دارای نقش میانجی برای متغیرهای فرهنگ یادگیری‌سازمانی و عملکردسازمانی بوده است. متغیر فرایند سازمانی دارای تاثیر معناداری بر متغیرهای ظرفیت‌پویا و عملکردسازمانی نبوده است. نقش میانجی‌گری ظرفیت‌پویا برای متغیرهای فرایندهای سازمانی و عملکردسازمانی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به نتایج تحقیق و تایید اثر مثبت یادگیری سازمانی بر ظرفیت پویا و نیز اثر مثبت ظرفیت پویا بر عملکرد سازمانی، مدیران می توانند با ارتقاء سطح یادگیری در سازمان به شکل قابل‌توجه‌ای در درجه اول توان و قدرت رقابت و نیز سطح خلاقیت و نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه‌دوم عملکرد سازمان را با بهبود توان رقابتی ارتقاء‌ دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي ارتباط ميان رضايت مشتريان و شكايت و اعتماد مشتريان در شهرداري تهران
    حميدرضا فولادگر عباس  سقايي
    از آنجا كه در همه مدل‌هاي نوين كيفيت، رضايت مشتري پيش نياز دستيابي به اهداف مالي است. در اختيار داشتن يك شاخص قابل اعتماد براي سنجش رضايت مشتريان و تحليل نتايج آن مي‌تواند تصويري جامع از عملكرد شركت و امكان برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري به موقع براي مديران فراهم نمود. در مد چکیده کامل
    از آنجا كه در همه مدل‌هاي نوين كيفيت، رضايت مشتري پيش نياز دستيابي به اهداف مالي است. در اختيار داشتن يك شاخص قابل اعتماد براي سنجش رضايت مشتريان و تحليل نتايج آن مي‌تواند تصويري جامع از عملكرد شركت و امكان برنامه‏ريزي و تصميم‏گيري به موقع براي مديران فراهم نمود. در مدل‏هاي مختلف موجود در اندازه‏گيري رضايت مشتري، بين شكايت و اعتماد مشتريان و رضايت آنان از خدمات بررسي‏هاي مختلفي صورت گرفته است. با توجه به جايگاه شهرداري ها در ارايه خدمات شهري و تفكرات و جهت‏گيري‏هاي مختلف مديريت شهري، در اين تحقيق سعي شده است تاثير رضايت مشتريان بر شكايت و اعتماد مشتريان از خدمات شهرداري تهران مورد بررسي قرار گيرد. نتايج اين بررسي مي تواند رهيافتي مناسب از دلايل اعتماد و شكايات مشتريان ارايه نموده و به مديران كمك نمايد تا رضايت مشتريان را از خدمات شهرداري‏ها ارتقاء بخشند. با توجه به اينكه اين پژوهش دو جامعه آماري دارد. در بخش اول كه بصورت مصاحبه‏هاي عميق و گروه كانون انجام شد. 38 نفر از اعضاي جامعه شامل مديران و كارشناسان خبره شهرداري و مراجعه كنندگان براي شناسايي عوامل مورد مصاحبه قرار گرفتند. و در بخش دوم به منظور جمع آوري داده‏ها تعداد 450 عدد پرسشنامه توزيع شد كه 420 پرسشنامه با داده‏هاي قابل استفاده بازگشت داده شد. روش تجزيه و تحليل داده‏ها با استفاده از معادلات ساختاري بوده و ارزيابي آن‏ها به روش تحليل عامل تاييدي به كمك نرم افزار Lisrel و همچنين بررسي‏هاي مقايسه‏اي از طريق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه متغيرهاي انتظارات مشتريان، كيفيت ادراك شده از خدمات و تصوير ذهني آنان اثر مثبت و معني‏داري بر رضايت مشتريان شهرداري تهران دارند. و همچنين رضايت مشتري اثر مثبت و معني داري بر اعتماد و ارتباط منفي با شكايات دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزیابی کارایی ساختار داخلی واحدهای تصمیم گیرنده در گذشته ، حال و آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای پویا و شبکه عصبی مصنوعی
    جواد نیک نفس محمد علی  کرامتی جلال حقیقت منفرد
    مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا نمی‌توانند کارایی آینده ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده را در آینده ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر همه مدل‌های شبکه‌ای و شبکه‌ای پویا عملکرد گذشته واحدها و ساختار درونی آن‌ها را ارزیابی کرده چکیده کامل
    مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای و مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ای شبکه‌ای پویا نمی‌توانند کارایی آینده ساختار داخلی واحدهای تصمیم‌گیرنده را در آینده ارزیابی نمایند. به عبارت دیگر همه مدل‌های شبکه‌ای و شبکه‌ای پویا عملکرد گذشته واحدها و ساختار درونی آن‌ها را ارزیابی کرده و کارایی و ناکارایی آن‌ها را سنجش می‌کنند و در نهایت بر اساس آن ارزیابی، رتبه‌بندی می‌نمایند. در این مقاله برآنیم که کارایی بخش‌های جمع‌آوری سپرده و وام‌دهی در شعب بانک را در آیندهارزیابی کنیم. تا بتوانیم ناکارایی در ساختار درونی یک واحد را قبل از وقوع مطلع شده و از آن جلوگیری نماییم. این رویکرد می‌تواند نقش مدیران را از ناظر و ارزیاب به برنامه‌ریز تغییر دهد. ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان ساختار درونی شعب بانک و متغیرهای شبکه در آن مشخص شد. سپس مقادیر متغیرها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای دو دوره آتی پیش‌بینی‌شده است. و در نهایت یک مدل شبکه‌ای پویا با استفاده از مقادیر دوره‌های گذشته و مقادیر پیش‌بینی‌شده فرموله شده و با استفاده از آن کارایی شعب و ساختار داخلی آن در گذشته، حال و آینده ارزیابی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مطالعه سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان
    اکبر بهمنی رمضان غلامی اواتی
    هدف از پژوهش حاضر تحلیل سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل چکیده کامل
    هدف از پژوهش حاضر تحلیل سایبرلوفینگ (استفاده بی مورد از اینترنت) در محیط کار و اثر آن بر بهره‌وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارکنان شرکت زمزم به تعداد 1300 نفر می‌باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از قانون 10 معادلات ساختاری بدست آمد که تعداد 350 نفر به صورت طبقه ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین رابطه و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS22 و Lisrel8.8 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تایید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید: عوامل شخصیت، الزامات شغلی، تضاد شغل، سیاست های سازمانی، و عدالت سازمانی بر سایبرلوفینگ تاثیر معنادار دارند. همچنین نتایج بیان می‌کند که سایبرلوفینگ سبب کاهش میزان بهره وری افراد در شرکت می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه برای انتخاب تأمین کننده در شرایط تخفیف
    عباس شول علی یعقوبی پور لاله عباسلو
    در پژوهش حاضر مسأله انتخاب تامین کننده از یک منظر جدید فرمول بندی و حل می شود. بدین منظور کمینه سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هز چکیده کامل
    در پژوهش حاضر مسأله انتخاب تامین کننده از یک منظر جدید فرمول بندی و حل می شود. بدین منظور کمینه سازی هزینه و کمینه‌سازی زمان تحویل و بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان به عنوان اهداف مسئله در نظر گرفته شده است. هزینه خرید در شرایط تخفیف، هزینه سفارش، هزینه حمل، هزینه کمبود و هزینه نگهداری، اجزاء تشکیل دهنده تابع هدف هزینه می باشند. در این تحقیق از طراحی قابلیت اطمینان (پایایی) در سیستم های موازی برای انتخاب تأمین کننده الگوبرداری شده است به طوری که مجموعه تأمین‌کنندگان به عنوان یک سیستم و هر تأمین‌کننده به عنوان یک جزء در نظر گرفته شده‌ است. پس از مدلسازی ریاضی مسأله، توابع هدف، به صورت آرمان های فازی توصیف شده اند و از یک رویکرد تصمیم گیری فازی برای بازنویسی مدل سه هدفه پیشنهادی به صورت مدلی تک هدفه استفاده گردیده است. تولید یک جواب نهایی به جای مجموعه ی جواب‌های کارای پارتو، از مزیت‌های روش پیشنهادی است که مانع سردرگمی تصمیم گیرنده است. به منظور توصیف عملکرد و کاربرد بالقوه روش پیشنهادی، مسأله انتخاب تامین کننده با داده های واقعی حل گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - شناخت منابع کسب معرفت ؛ در تولید دانش اسلامی
    مصطفی جعفرپیشه فرد محمد سعید جبل عاملی
    همچنان که بشر از حسّ و تجربه شخصی تا حس و تجربه دیگر آدمیان به عنوان منبع دانش و معرفت بهره می‎گیرد و همچنانکه استدلال ها و داده‎های عقلانی تمامی نوع بشر، منبعی برای دانش و معرفت تلقی می‎شود، به همین شکل دانشی را که رسولان آسمانی به بشر می‎آموزند. منبعی دیگر برای اندوخت چکیده کامل
    همچنان که بشر از حسّ و تجربه شخصی تا حس و تجربه دیگر آدمیان به عنوان منبع دانش و معرفت بهره می‎گیرد و همچنانکه استدلال ها و داده‎های عقلانی تمامی نوع بشر، منبعی برای دانش و معرفت تلقی می‎شود، به همین شکل دانشی را که رسولان آسمانی به بشر می‎آموزند. منبعی دیگر برای اندوخته‎های معرفتی و دانشی تلقی می‎شود و از جهت دستگاه عقلانیت و خردوری آدمی این منبع اگر بالاتر از سایر منابع نباشد حداقل در سطح سایرمنابع دانش قابل استناد و اعتماد است. در این مقاله با نگاهی نو به منابع کسب معرفت، فرآیند کسب، استخراج و استنباط دانش اسلامی از دو منبع کتاب و سنت، و بر اساس گزاره‎های معرفتی که در باره هستی و پدیده های خلقت، در این دو منبع منعکس است، بیان می شود. منظور از کتاب قرآن کریم و منظوراز سنت، سخن و رفتار و تأیید پیامبر اعظم و اهل بیت طاهرین می‎باشد. در این مقاله منظور از «دانش اسلامی» معرفت و علمی است که اوّلاً از دین اسلام، قرآن و سنت منشأ می‌گیرد و قابل إسناد و استناد به این دین است و ثانیاً مرتبط با گزاره‌های هستی‌شناسانه و واقعیت‌های عالم هستی به طور عام و گسترده، اعم از عالم مادّی و غیر مادّی و اعم از علوم عقلی، تجربی، انسانی و غیرانسانی باشد، و اما گزاره‌های دستوری و توصیه‌ای قرآن و سنت به طور مستقیم از این دایره بیرون خواهند بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت
    محمد سجاد غفوریان شاگردی امیر  غفوریان شاگردی
    تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق ش چکیده کامل
    تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری با نقش تعدیل گری ساختار مالکیت در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی– همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که پس از نمونه‌گیری، بالغ بر 147 شرکت و در یک دوره زمانی 6 ساله از سال 1390 الی 1395 است، می‌باشد. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر چک لیست اطلاعات و کدگذاری آن ها و سرمایه فکری از (مدل پالیک، 2000) استفاده شده است. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر استفاده از رگرسیون معمولی چندگانه و با بهره‌گیری از روش حداقل مربعات معمولی می‌باشد و با استفاده از نرم‌افزار ایویوز بوده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد، ساختار مالکیت شرکت‌ها نیز بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و سرمایه فکری تاثیر معناداری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تحليل عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات غيرنفتي از منظر ريسک در گمرک جمهوري اسلامي ايران
    مریم  طنابنده سنجر سلاجقه
    امور بازرگاني و بويژه صادرات، همواره دستخوش ريسک و خاطره بوده و هست. واضح است که مقابله با اين دسته ريسک ها، مستلزم فرآيندي نظام يافته براي شناسايي، تحليل و پاسخگويي به ريسک ها به منظور بيشينه نمودن نتايج وقايع مثبت و کمينه نمودن پيامدهاي وقايع ناگوار و منفي مي باشد که چکیده کامل
    امور بازرگاني و بويژه صادرات، همواره دستخوش ريسک و خاطره بوده و هست. واضح است که مقابله با اين دسته ريسک ها، مستلزم فرآيندي نظام يافته براي شناسايي، تحليل و پاسخگويي به ريسک ها به منظور بيشينه نمودن نتايج وقايع مثبت و کمينه نمودن پيامدهاي وقايع ناگوار و منفي مي باشد که مي تواند روي اهداف اصلي صادرات تاثيرگذار باشد. بر اين اساس، هدف مطالعه حاضر، شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه صادرات غيرنفتي از منظر ريسک در گمرک جمهوري اسلامي ايران مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل مديران و خبرگان سازمان گمرک در شهر تهران مي باشد. نمونه مورد نياز براي مصاحبه کيفي تا حد اشباع نظري و از طريق نمونه گيري قضاوتي هدفمند گردآوري شد. به منظور تحليل داده هاي کيفي حاصل از 20 مصاحبه، از تئوري داده بنياد بهره گرفته شد. از 181 خرده مقوله استخراج شده از گزاره هاي کلامي، 41 مقوله محوري احصاء شد که مدل پارادايمي مديريت ريسک صادرات را شکل داد. نتايج نشان داد ريسک مبتني بر کالاهاي صادراتي، ريسک تجاري، ريسک اظهارنامه صادراتي، ريسک غيرعملکردي، ريسک اعتباري، ريسک حمل و نقل، ريسک مبتني بر شخص، و ريسک قانوني، مهمترين ريسک هاي صادراتي کشور بوده و براي مديريت آنها، استراتژي هايي پيشنهاد شد. به علاوه، عوامل زمينه اي شامل ملاحظات فرهنگي، قانوني، زيست محيطي، تکنولوژيکي، اقتصادي، و سياسي، و عوامل مداخله گر شامل کيفيت مکانيزم هاي اجرايي صادرات، کيفيت نيروي انساني، و مشارکت ذينفعان بر استراتژيهاي مديريت ريسک صادرات تاثيرگذار بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد
    علی نمکین سید اسماعیل نجفی محمد فلاح مهرداد جوادی
    استراتژي اصلي ترين منبع رشد بلند مدت سازمانها مي باشد و در صورت عدم اجراي موفق استراتژي ، حتي اگر استراتژيهاي مناسبي اتخاذ شده باشد اين فرآيند بيهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و چکیده کامل
    استراتژي اصلي ترين منبع رشد بلند مدت سازمانها مي باشد و در صورت عدم اجراي موفق استراتژي ، حتي اگر استراتژيهاي مناسبي اتخاذ شده باشد اين فرآيند بيهوده است. در راستای اجرای صحیح و درست آن برنامه ها به غیر از جنبه های مالی بایستی از جوانب دیگری نیز سازمان ها به طور توام و همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند كارت امتيازي متوازن كه بر چهار جنبه، مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص‌هاي گذشته نكر) و سه جنبه فرآيندها؛ مشتري و رشد و یاد گیری (شاخص‌هاي آينده‌نگر) توجه دارد به عنوان یک چارچوب جامع ارزیابی عملکرد و پیشبرد استراتژی، مطرح می باشد .از طرفی می دانیم بسیاری از عوامل تاثير گذار بر سازمانها بعضاٌ از حيطه كنترل مديريت خارج مي باشد از اينرو حياتي است كه ميزان اين تاثيرات مورد ارزيابي قرار گيرد. روش تحلیل پوششی داده ها یکی از بهترین روشهای ریاضی برای محاسبه کارایی سازمان می باشد .یکی ازضعف های روش کارت امتیازی متوازن با وجود توانایی بالا در ارزیابی عملکرد ، عدم اندازه گیری کمی عملکرد سازمان با استفاده از روش ریاضی مي باشد برای حل این مهم از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است . در اين مقاله به تلفيق دو نظام ياد شده پرداخته و سعي شده است از BSC به عنوان ابزاري براي طراحي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد و از DEA به عنوان ابزاري براي ارزيابي عملكرد با وجود شاخصهاي غير قابل كنترل استفاده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - طراحی الگوی اثربخش برای تعدیل تورم ساختاری اقتصاد
    سید حسن قوامی
    تورم پدیده منفی و یکی از معضلات عمده در اقتصاد است. بررسی روند گذشته نشان می‎دهد که اقتصاد ایران همواره از این مشکل رنج برده و تاکنون حل مسئله تورم در ایران موفقیت آمیز نبوده است.در شرایط فعلی که تحریم‎های اقتصادی نیز بر ایران تحمیل شده است حل مشکل تورم راهکار و چکیده کامل
    تورم پدیده منفی و یکی از معضلات عمده در اقتصاد است. بررسی روند گذشته نشان می‎دهد که اقتصاد ایران همواره از این مشکل رنج برده و تاکنون حل مسئله تورم در ایران موفقیت آمیز نبوده است.در شرایط فعلی که تحریم‎های اقتصادی نیز بر ایران تحمیل شده است حل مشکل تورم راهکار ویژه ای نیاز دارد. تجربه تاریخی و روند گذشته نشان می دهد که برای حل تورم راهکارهای مرسوم و تجربه شده در کشور پاسخگو نمی باشد. این تحقیق با طراحی یک مدل مفهومی به دنبال راهکار جدید و متمایز از گذشته بوده و نشان داده است اجرای شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی از طریق عملیاتی کردن مولفه‎های آن می تواند این معضل تاریخی اقتصاد ایران را تعدیل و بلکه برطرف سازد و به بیان دیگر حل مشکل تورم ساختاری با اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی است . چرا که اجرای مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی در نهایت منجر به انتقال منابع از فعالیت های غیر مولد و سفته بازی به فعالیت‎های تولیدی می شود . با این تحول مثبت، بخش تولید رونق گرفته و در نتیجه تولید ناخالص داخلی از رشد فزاینده ای برخوردار خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت. این روند با طراحی یک الگوی مفهومی تبیین شده است که داراي پشتوانه نظري و تئوريكي در اقتصاد كلان است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تحلیل ارتباط معیارهای سرمایه¬گذاری در توسعه فناوری مبتنی بر طرح، پروژه و پرتفوی با استفاده از ISM و DEMATEL
    محمدعلی افشارکاظمی محمد صادق بهروز حامد صوفی
    امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبُعدي است که با پویایی و پیچیدگی های محیطی مرتبط می باشد. از این رو شناسایی شاخص های عملکردی بنیادین جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست یابی به تحلیل دقیق کمی و کیف چکیده کامل
    امروزه موفقیت در زمینه توسعه فناوری، مفهومی چندبُعدي است که با پویایی و پیچیدگی های محیطی مرتبط می باشد. از این رو شناسایی شاخص های عملکردی بنیادین جهت سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری حائز اهمیت است. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش دست یابی به تحلیل دقیق کمی و کیفی در مورد تعامل شاخص های کلیدی با یکدیگر در مسیر تصمیم گیری صحیح برای سرمایه گذاری در زمینه توسعه فناوری است. در این پژوهش، معیارهای موفقیت با رویکردی جدید از نقطه نظر تمایز پروژه، طرح و پرتفوی شناسایی، دسته بندی و اهمیت آنها از طریق پرسشنامه سنجش شده است. در ادامه روابط بین معیارها با دو رویکرد کیفی و کمی از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری و تکنیک DEMATEL، با بهره گیری از نظرات خبرگان صنعتی و دانشگاهی در دو گروه مجزا، تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته و و با مقایسه نتایج دو گروه، تفاوت دیدگاه ها در قضاوت های خبرگان دانشگاهی و صنعتی مشخص شده است. دستیابی به مدل کیفیِ تحلیلی در رابطه با نحوه تعامل شاخص ها، تعیین مقادیر مربوط به شدت تأثیرگذاری، تأثیرپذیری و اهمیت هر یک از آن ها بر اساس میزان تعاملات از نظرخبرگان دانشگاهی و صنعتی و در نهایت تعیین میزان تطابق قضاوت های این دو گروه، از جمله دستاوردهای پژوهش می باشد. تجزیه و تحلیل های صحیح بر اساس نتایج کیفی و کمی پژوهش، می تواند مبنایی باشد برای تصمیم گیران جهت تدوین سناریوهای مختلف در راستای انجام سرمایه گذاری های موفق در زمینه توسعه فناوری. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستم‌های مراقبت از سلامت: مرور نظام‌مند ادبیات
    رضا عالیخانی علیرضا علی احمدی محمدرصا رسولي
    با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمر چکیده کامل
    با توجه بازار رقابتی امروزی در نظام سلامت، همکاری شبکه‌ای تبدیل به یک استراتژی اساسی جهت بقای سازمان‌ها شده است. توفیق راهبردی یک شبکه همکاری مستلزم بهره گیری از مدلی حکمرانی مناسب بین سازمان های ارائه دهنده خدمات در نظام سلامت است. عوامل گوناگونی بر طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ ای در نظام سلامت تأثیرگذار هستند که توجه به این عوامل در طراحی موفق مدل حکمرانی شبکه‌ای حیاتی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی بوده که بر طراحی مناسب مدل حکمرانی شبکه‌ای در سیستم‌های ارائه خدمات سلامت اثر می‌گذارند. روش پژوهش: جهت شناسایی و استخراج فاکتورهای مورد نظر، از شواهد ذکر شده در ادبیات در استفاده می‌شود. بدین منظور نیازمند روشی هستیم که ادبیات موضوع را به‌طور جامع و سامانمند در نظر گیرد، برای رسیدن به این هدف مرور نظام‌مند ادبیات به منظور شناسایی شواهد معتبر و به‌عنوان روشی فراگیر و سامانمند در نظر گرفته شد. همچنین جهت ترکیب شواهد استخراج شده از روش گراندد تئوری بهره گرفته شد. یافته‌ها: با جستجوی در پایگاه داده‌ی WEB OF SCIENCE به‌عنوان یک پایگاه جامع و معتبر جهت کشف مطالعات مرتبط، 2350 مقاله حاصل گردید. غربالگری نتایج بر اساس متناسب بودن عناوین مقالات با معیارهای ورودی و خروجی مطالعات به 150 مقاله منجر گردید. نهایتاً با غربالگری 150 مقاله مذکور بر اساس تناسب چکیده و نتیجه‌گیری آن‌ها، به انتخاب 53 مقاله‌ی نهایی انجامید که طی مرور آن‌ها 87 قطعه شواهد از 37 انتشار علمی استخراج گردید و از مطالعات دیگر شواهدی کشف نشد. جهت ایجاد دیدگاه جامع و دسترسی آسان به شواهد استخراج شده در مرحله‌ی ترکیب شواهد با استفاده از متدولوژی گراندد تئوری، 2 گروه‌ از شواهد مجموعا شامل 16 کلاس ایجاد شد. نتیجه‌گیری: طراحی مدل حکمرانی در شبکه در صورتی موفق آمیز بوده که عوامل داخلی ساختاری و عملیاتی در طراحی آن در نظر گرفته شود. در این پژوهش عوامل مرتبط در دو دسته اصلی شامل عوامل مرتبط با مشخصات شبکه نظیر سطح انعطاف پذیری، سطح بلوغ منابع، سطح تمرکز در شبکه و عوامل مرتبط با ویژگی های حکمرانی شبکه مانند ساختار تصمیم گیری، مکانیسم های ارزیابی و مشروعیت در شبکه شناسایی شدند. پرونده مقاله