• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات میرزا حسن حسینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تدوین وتبیین مدل ارتقاء عملکرد شرکت بر اساس مولفه های اثر گذار سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی
    میرزاحسن  حسینی علی اکبر  جوکار زین العابدین  رحمانی الهام  کشاورز
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت ش چکیده کامل
    با توجه به اهمیت موضوع ، هدف پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی که به بهبود عملکرد شرکت کمک می کند ،است . بدین منظور پس از مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با اساتید و متخصصان صنعت فنر ،عوامل سرمایه فکری ،عوامل کارآفرینی سازمانی و عملکرد شرکت شناسایی شدند. پس از طراحی و توزیع پرسشنامه میان متخصصان صنعت فنر ،اولویت و اهمیت هریک از این عوامل با استفاده از روش های FuzzyTOPSIS , FAHP ، ,vikor ELECTRE مورد ارزیابی قرار گرفت . با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت ،برای رسیدن به یک اجماع کلی از رتبه بندی عوامل از تکنیک های ادغامی که شامل روش های میانگین ،بردا و کپ لند است ،استفاده شد . با توجه به ارتقاء عملکرد شرکت با استفاده از روش FAHP به این نتیجه رسیدیم که سود خالص در مقایسه با دیگر عوامل بالاترین رتبه را داردو سپس مزیت رقابتی ، حفظ مشتری ، ارزش بازار شرکت ،ظرفیت نوآوری و حجم معاملات به ترتیب بالاترین رتبه را دارند و همچنین با توجه به هدف ارتقاء عملکرد شرکت ،کارآفرینی سازرمانی نسبت به سرمایه فکری در بهبود عملکرد شرکت رتبه بالاتری را دارا می باشد .با توجه به اینکه تکنیک های مختلف ،رتبه های متفاوتی برای سرمایه فکری و زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری ارائه داده اند ،برای رسیدن به یک اجماع در رتبه بندی از روش ادغام استفاده شدکه براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد سرمایه فکری که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب اهمیت عبارتند از : سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری و همچنین با توجه به زیر معیارهای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه مشتری و سرمایه نوآوری مهم ترین عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از : توانایی رهبری، شایستگی کارکنان،تجربه کارکنان ، خلاقیت کارکنان ، سطح دانش فردی، رضایت مشتری، انگیزش کارکنان، وفاداری مشتری، نگرش کارکنان، ساختار سازمانی، آموزش کارکنان، یادگیری سازمانی،قابلیت بازاریابی ، پایگاه اطلاعات ، سیستم های مدیریت، استفاده از دانش ، ارزش های استراتژیکی، فرایند عملیاتی، سیستم اطلاعاتی، فرهنگ شرکت،ارزش برند، بینش ورسالت ، ارتباط با تامین کنندگان ورقبا،اندازه سازمان ،فرهنگ نوآوری، ارتباط با سازمانهای دیگر، کثرت بازار، چرخه زندگی شرکت،تناسب مشتری ، مکانیزم نوآوری و دستاورد نوآوری.همچنین براساس روش ادغام مهم ترین بعد از ابعاد کارآفرینی سازمانی که به بهبود ارتقاء عملکرد شرکت کمک می کند به ترتیب عبارتند از : عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری و همچنین با توجه به زیر معیارهای عوامل ساختاری، عوامل زمینه ای و عوامل رفتاری مهم ترین عوامل به ترتیب عبارتند از : ساختار سازمان کارآفرین ، استراتژی سازمان کارآفرین، سیستم پاداش،عوامل سیاسی / دولت ،تصمیم گیری وکنترل ،زیر ساخت ها ،فرهنگ سازمانی ،حمایت مدیریت، ارتباطات ،سیستم مالی ،دسترسی به منابع ، فناوری ،سیستم ارزیابی عملکرد ، عدم اطمینان / تغییرات ،توانمند سازی کارکنان ،سیستم اطلاعاتی، پیچیدگی ،سیستم تحقیق وتوسعه، خطر پذیری ،بازار ، ویژگی های کارکنان ،روحیه گروهی ،ویژگی های مدیران ،آینده نگری ،خود کارآمدی،خلاقیت ونوآوری، تجربه های پیشین و سبک رهبری سازمان های کارآفرین پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه مدلی برای مشتریحمایتگر (مشتریان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران)
    میرزاحسن  حسینی محمد  محمودی میمند علی اکبر  جوکار فرزانه سادات  حسینی
    از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا م چکیده کامل
    از آنجا که رسانه‌های اجتماعی، روز به روز گویاتر می‌شوند، مصرف‌کنندگان هم می‌توانند هر روز بیش‌از‌پیش بر سایر مصرف‌کنندگان اثر گذاشته و آنها را ازدیدگاه‌ها و تجربیات خود آگاه سازند. با تاثیرگذاری بر این طیف گسترده، مشتریان می‌توانند تلاشهای بازاریابی را متوقف، کنترل یا مدیریت کنند، این نشان از قدرت گرفتن مشتریان در بازار دارد. یکی از انواع مشتریان قدرتمند که می‌تواند به کمک سازمان برخیزد و بدون هیچ چشم‌داشتی از سازمان حمایت کند، مشتری حمایتگر است. هدف این پژوهش بررسی پیشنیازهای مشتری‌حمایتگر می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش مصرف‌کنندگان مواد شوینده و بهداشتی در شهر تهران در نظر گرفته شده‌است، و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. از روش نمونه‌گیری احتمالی برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 336 مصرف‌کننده داده‌های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شده‌است. نتایج حاصل از پژوهش گویای این امر است که هر دو بعد قضاوت‌های مشتری و انگیزاننده‌های درونی مشتری و تمامی عوامل آنها دارای تاثیرمثبت و معنادار برروی مشتری حمایتگر دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی الگوی بهبود خرید آنلاین با استفاده از تکنیک مدلسازي ساختاري تفسيري
    آمنه کیارزم لطف الله  فروزنده دهکردی محمد محمودی میمند میرزاحسن  حسینی
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با چکیده کامل
    این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین با توجه به فرایند تصمیم‌ گیری مشتری انجام گرفته است. بدین منظور از روش کتابخانه ای و بررسی ادبیات موجود و همچنین تکنیک تحلیل محتوی کیفی برای شناسایی عوامل موثر بر بهبود خرید آنلاین استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک مدل سازي ساختاري تفسيري ISM، روابط بين شاخص هاي موثر بر بهبود خرید آنلاین تعریف شده است. برای تعریف این روابط، از نظرات 16 نفر خبره در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات کمک گرفته شد. این افراد بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی شناسایی شدند. نتیجه تحقیق نشان داد که مدل بدست آمده شامل 7 متغیر کیفیت کانال، کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول، تبلیغات، کیفیت معامله، رضایت مشتریان الکترونیکی و بهبود خرید آنلاین می باشد، که در این میان متغیرهای کیفیت وب‌ سایت، ویژگی‌ های محصول و کیفیت معامله به دلیل توان نفوذ بالا و وابستگی کم در کسب وکار آنلاین نقش بنیادین دارند و بعد از آن، متغیرهای کیفیت کانال، تبلیغات و رضایت مشتریان الکترونیکی در مرکز توجه قرار می‌ گیرند. در نهایت متغیر هدف مطالعه یعنی بهبود خرید آنلاین در سطح سوم با کمترین توان نفوذ و بیشترین وابستگی قرار دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت (مطالعه‌ی موردی: شرکت‌های فرآوری کننده کشمش شهرستان ملایر)
    میرزاحسن  حسینی محمدجواد آذرشاهی
    مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد چکیده کامل
    مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نقش یکپارچگی زنجیره‌ی تأمین در اجرای استراتژی تولید به‌هنگام و عملکرد شرکت اجرا شده است. این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفی ـ پیمایشی و مقطعی است که با رویکر کمی اجرا شده است. جامعه‌ی آماری آن شرکت‌های فرآوری کننده‌ی کشمش شهرستان ملایر به تعداد 60 واحد فعال بوده‌اند که از میان آنها 57 شرکت به صورت تصادفی ساده براساس فرمول کوکران برای جوامع محدودانتخاب شده‌اند. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی مسیری ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. یافته‌های این تحقیق مؤید تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر یکپارچگی با مشتری، یکپارچگی با عرضه‌کنندگان و تولید به هنگام می‌باشد. همچنین شواهد به دست آمده نشان داد که یکپارچگی با مشتریان و یکپارچگی با عرضه‌کنندگان بر تولید به هنگام و عملکرد شرکت و تولید به هنگام بر عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارند. شواهدی از تأثیر معنادار یکپارچگی درونی بر عملکرد شرکت مشاهده نشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی با رویکرد متدولوژی سیستم نرم
    الهام  کشاورز میرزاحسن  حسینی
    طراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه چکیده کامل
    طراحی مدل بازاریابی سبز در کشور یک امر پیچیده، زمان بر و طولانی بوده و به دلیل نقش بازیگران متفاوت در آن بر پویایی آن نیز افزوده شده است و همین دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم های نرم در طراحی این مدل می باشد چرا که رویکردهای مربوط یه طراحی مدل های سخت در جنین شرایطی کارائی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از رویکرد متدولوژی سیستم نرم مسئله ساختار نیافته یعنی طراحی مدل بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی تبیین شده و سپس با تعیین حدود آن، تصویر گویای بازیگران مختلف سیستم و منافع آنها ترسیم شده است. در مرحله سوم جهت تبیین تعریف ریشه ای بازاریابی سبز در بازارهای مصرفی در کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای بین المللی از رویکرد CATWOE استفاده شده و در مرحله چهارم، یک مدل مفهومی از فعالیت ها، با استفاده از تعریف ریشه ای ارائه شده است. در مرحله پنجم، مدل توسعه داده شده با دنیای واقعی مقایسه گردیده است. در مرحله ششم تغییرات مطلوب و امکان پذیر جهت بهبود و توسعه سیستم واقعی شناسایی شده و در نهایت در مرحله هفتم، برنامه هایی جهت عملیاتی سازی تغییرات پیشنهاد شده و به مسئولین و ذینفعان درگیر در شرایط مسئله داده شده است تا موجبات بهبود کارکرد سیستم و در نهایت کاهش تخریب زیست محیطی و بهبود قصد خرید مصرف کنندگان شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحي مدل همسويي سيستم هاي كنترل مديريت و استراتژي بر مبناي ديدگاه قابليت پويا ( مورد مطالعه: شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس )
    خدیجه مقدر میرزا حسن حسینی محمدتقی  امینی محمد محمودی میمند
    هدف: هدف کلی تحقیق حاضر پیشبرد دانش در شاخه دانشی رابطه میان سیستم های کنترل مدیریت و استراتژی سازمان به منظور طراحی اثربخش تر سیستم های کنترلی می باشد. اما از آنجا که در این تحقیق مفهوم سازی استراتژی در سطح قابلیت های سازمانی- و نه در سطح انتخاب های استراتژیک- انجام م چکیده کامل
    هدف: هدف کلی تحقیق حاضر پیشبرد دانش در شاخه دانشی رابطه میان سیستم های کنترل مدیریت و استراتژی سازمان به منظور طراحی اثربخش تر سیستم های کنترلی می باشد. اما از آنجا که در این تحقیق مفهوم سازی استراتژی در سطح قابلیت های سازمانی- و نه در سطح انتخاب های استراتژیک- انجام می‌گیرد؛ لذا هدف از انجام این تحقیق شناسایی سیستم های کنترلی مناسب برای توسعه قابلیت های پویا است. روش: با توجه به هدف در نظر گرفته شده در این تحقیق از پاردایم پوزیتویستی به طور عام و رویکرد اقتضایی به طور خاص و بر مبنای استراتژی تحقیق پیمایش مقطعی برای بررسی رابطه میان استراتژی و سیستم کنترل استفاده می شود. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که در محیط های پویا استفاده تعاملی از سیستم های کنترلی رابطه‌ای مثبت با قابلیت های پویای سازمانی، قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی دارد و تنش پویای شکل گرفته در نتیجه استفاده همزمان و متعادل تشخیصی و تعاملی از سیستم کنترل در محیط های پویا، رابطه ای مثبت با قابلیت های پویای سازمانی، قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی دارد. همچنین، سیستم کنترل از طریق فرایندهای قابلیت های پویا در شکل گیری و توسعه قابلیت های سازمانی تاثیر گذار بوده و این سیستم کنترل می تواند توسط فرایندهای قابلیت های پویا و توسعه قابلیت های سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تاثير همراستايي بازاريابي الکترونيکي با استراتژي کلان سازمان در بهبود عملکرد سازمان هاي بازرگاني
    محسن  رضايي علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدتقي اميني
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شد چکیده کامل
    همسويي راهبردي فعاليت هاي بازاريابي ديجيتال با استراتژي هاي كلان سازمان از ضروريات بازاريابي نوين است. توسعه فزاينده اين نوع بازاريابي ضرورت اين همسويي و هم افزايي را بيشتر مشخص مي كند. اين تحقيق با هدف شناسايي عواملي از بازاريابي الكترونيكي سازمان هاي بازرگاني انجام شده است كه اين نوع همسويي را تقويت مي كند. جامعه آماري اين تحقيق شامل شركتهاي ايراني فعال در زمينه بازاريابي ديجيتال است كه نماد اطمينان دريافت كرده اند. تعداد نمونه ها به روش نمونه گيري تصادفي و با استفاده از جدول مورگان 384 نمونه تعيين شد. داده هاي مورد نياز تحقيق از طريق پرسشنامه هايي جمع آوري شد كه بوسيله پست الكترونيكي و گوگل فرم در اختيار مديران و كارشناسان بازاريابي الکترونيکي و برنامه ريزي در اين شركت ها قرارگرفت. پرسشنامه در دو بخش طراحي شد. بخش اول به بررسي عوامل همسويي در شرکت پرداخت و بخش دوم نتايج عملکرد آن را از روش کارت امتيازي متوازن بررسي کرد. تحليل پاسخنامه ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS , Lisrel انجام شد. روش تحقيق در اين مطالعه بصورت کمي و پيمايشي است و با استفاده از روش معادلات ساختاري مدل مفهومي جهت هم راستايي بازاريابي الکترونيکي و استراتژ هاي سطح کلان سازمان هاي بازرگاني ارايه گرديد. ارزيابي عملکرد سازمان-هايي که از عوامل هم راستايي استفاده نموده بودند بوسيله روش کارت امتيازي متوازن در 73 درصد موارد نسبت به ساير شرکت ها نتايج بهتري رانشان مي دهد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تدوین و تبیین الگوی طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش فراترکیب
    حسام الدین رحمانی باروجی علیرضا علی احمدی میرزا حسن حسینی محمدمهدی  پرهیزگار
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در چکیده کامل
    اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد اقتصادی برای رویارویی با اقتصاد وابسته و در پاسخ به تحریم‌های استکبار جهانی علیه ایران، توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید واقع گردیده است. اقتصاد مقاومتی به دنبال کاهش آسیب‌پذیری در مقابل تهدید‌های خارجی، جلوگیری از بحران‌ها و بازنگری در ساختارها و سامانه‌های ناکارآمد فعلی اقتصادی است. در اقتصاد مقاومتی تلاش بر کاهش وابستگی ها و استفاده حداکثری از مزیتهای تولید داخل است. از اینرو، ضروری است مدل‌های کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران بر اساس این رویکرد بازطراحی شود. در این راستا، این تحقیق چارچوب مفهومی، ابعاد و اجزای مدل کسب و کار مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاوتی را تدوین و تبیین نموده است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی و روش تحقیق مورد استفاده در آن فراترکیب است که از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی تبعیت نموده است. در گام نخست، بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ، همچنین مقالات و مجموعه تحقیقات پیرامون مفاهیم تاب‌آوری و مدل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر به دﻗﺖ ﮔﺮدآوري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ شد. سپس، ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شد. در ادامه عوامل اثرگذار بر طراحی مدل کسب و کار با رویکرد اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. بدین منظور 32 پژوهش که به طور مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط بودند انتخاب و از طریق نرم افزار MAXQDA مورد واکاوی قرار گرفتند و 169 کد، شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از دسته بندی کدهای مشابه، در نهایت 34 عنوان کد در قالب 9 موضوع انتخاب و در چارچوب مدل مفهومی پژوهش ارائه شدند. پرونده مقاله