مقاله


کد مقاله : 13970422113914143228

عنوان مقاله : شناسایی و الگوسازی عوامل مؤثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی

نشریه شماره : 58 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 567

فایل های مقاله : 951 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 کامران فیضی kamfeizy@chmail.ir استاد دکترا
2 محمد تقی تقوی فرد drtaghavifard@gmail.com دانشیار دکترا
3 جهانیار بامداد صوفی bamdadsoofi@yahoo.com دانشیار دکترا
4 حسین وحیدی vahidy@chmail.ir مدرس دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در دنیای رقابتی امروز، توانایی پذیرش و بکارگیری فاوا در بخش صنعت یکی از عوامل کلیدی موفقیت در صنایع تولیدی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و الگوسازی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی صنایع تولیدی جهت استقرار تولید الکترونیکی در آنها می‌باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته و در 3 مرحله صورت پذیرفته است. ابتدا از روش 7 مرحله‌ای فراترکیب بارو سو و سندلوسکی استفاده گردیده و مدل مفهومی اولیه تحقیق شکل گرفته است. سپس در مرحله دوم با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان مدل تکمیلی تحقیق حاصل گردیده و در مرحله سوم به منظور اعتبار سنجی کمی الگوی پیشنهادی، از آزمون‌های مختلف آماری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی صحت و سقم فرضیات و آزمون الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Smartpls3 بهره برده‌ایم. پس از تأیید مساعد بودن ضرایب مسیر و معنادار بودن ضرایب(t-value) به بررسی الگوی تحقیق بر اساس شاخص‌های مختلف پرداخته ایم که نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان دهنده برازندگی الگوی پیشنهادی بود. پس از انجام مراحل فوق کفایت علمی الگوی پژوهش تایید گردید. بدین ترتیب الگوی تحقیق با 3 مؤلفه اصلی : زیر ساختهای فاوا در تولید ، ظرفیت‌های بکارگیری فاوا در تولید ، فرصت‌های ارزش افزای فاوا در تولید و با 28 شاخص(زیر مؤلفه) مورد تأیید نهایی قرار گرفت .