مقاله


کد مقاله : 13980117178472

عنوان مقاله : طراحی و تدوین مدل تصمیم گیری رفتاری سرمایه گذاران با توجه نقش آمیخته بازاریابی مالی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

نشریه شماره : 61 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 544

فایل های مقاله : 1/5 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید رضا شکری زاده HR.Shokrizadeh@stu.yazd.ac.ir مربی دانشجوی دکترا
2 جمال برزگری خانقاه Barzegari@yazd.ac.ir استادیار دکترا
3 ججت الله صادقی sadeqi@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

بازارهاي سرمايه نقش مهمي در اقتصاد دارند، زيرا وجوه نقد افرادي كه توان استفاده از وجوه خود را ندارند، به كساني كه اين توانايي را دارند، هدايت مي كنند. طبيعتا عملكرد خوب اين بازارها عامل كليدي در تامين رشد اقتصادي خواهد بود، لذا اگر بازارهاي سرمايه كارآ باشند، توسعه اقتصادي تحقق مي‌يابد. از سوي ديگر بدليل تصميم گيري غيرمنطقي سرمایه‌گذاران در بازار سرمايه خطاهاي سيستماتيك رخ داده و همين مساله موجب عدم كارآيي بازار مي‌شود.تحقیق حاضر در صدد است تا تاثیر آمیخته بازاریابی مالی را بر رابطه بین تورشهای رفتاری و تصمیمگیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش انجام و گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری سرمايه‌گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که 422 پرسشنامه توزیع شد که با حذف پرسشنامه‌هاي ناقص در نهایت 391 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل آماري استفاده گردید. داده های حاصل با نرم افزارهای SmartPLS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل آمیخته بازاریابی مالی(7p) بر رابطه بین تورشهای عاطفی و تصمیم گیری سرمایه گذاران بیشتر از تورشهای شناختی تاثیر گذارند.و دوعامل افراد آموزش دیده و ترفیع بیشترین تاثیر را دارند.