• صفحه اصلی
  • انتخاب تأمین کننده با رویکرد تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی و روش ویکور خاکستری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412042314181184 بازدید : 3836 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط