• صفحه اصلی
  • بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960204935575756 بازدید : 5275 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی