• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات میثم  جعفری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران
    میثم  جعفری سید حسین  سیدی حامد  نوذری
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمای چکیده کامل
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمایی که ارزیابی جنبه های مالی و غیرمالی را همزمان در نظر می گیرد، ادغام می نماید. به این دلیل که برنامه ریزی استراتژیک یک نیاز واقعی در تجارت است این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی به کارت امتیازی متوازن و سیستم های دانش پایه استفاده می کند که در نهایت از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP) استفاده می کند . این سیستم استراتژی های عملیاتی، مدیریتی یا شرکتی را با چشم اندازهای جنبه های رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و عملکرد مالی انتخاب و مرتب می کند. همچنین این سیستم تصمیم گیرنده را در مشخص کردن وزن استراتژی های خاص کمک می کند. کارت امتیازی متوازن براساس سیستم دانش پایه برنامه ریزی استراتژیک اتوماتیک و کارا را تسهیل می کند. مدل توسعه داده شده در شهرداری منطقه 4تهران پیاده سازی شده که در انتها نتایج آن ارایه می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
    میثم  جعفری حامد  نوذری محمد ابراهیم  صادقی سید سعید  منجم زاده
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جها چکیده کامل
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جهان صورت پذیرفته است. با این حال این موضوع چندان که شایسته است در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود و در عین حال نیاز کشور در این زمینه، در این مقاله تلاش نموده ایم تا با بررسی ادبیات مربوط به این حوزه و مطالعه تحقیقات کاربردی صورت گرفته، مولفه های اصلی شکلگیری و ارتقاء نظام های منطقه ای نوآوری را استخراج نماییم. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از روش رویش نظریه ها استفاده شده است. در مدل نهایی ارائه شده، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، و تعاملات، فرایندها و استراتژیهای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری و نیز پیامدهای آن تشریح و تبیین شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا
    میثم  جعفری سيد يوسف  اوليائي مطلق
    پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اق چکیده کامل
    پديده‌ي سالمندي بر اندازه و تركيب نيروي كار ( كه نقش مهمّي در رشد اقتصادي کشورها دارد)، تأثير مي‌گذارد. كشورهاي با نرخ باروري پايين يا رو به كاهش، با افزايش بسيار كم يا حتّي ممکن است با كاهش عرضه‌ي نيروي كار مواجه باشند. كاهش تعداد شاغلا‌ن ممكن است اثرهاي منفي بر رشد اقتصادي و تأمين رفاه همگاني در سطح كلا‌ن داشته باشد. در سطح بنگاه ها نیز این موضوع در جنبه های مختلفی ازجمله افزایش هزینه های بیمه درمانی و غیبت از محل کار تا افزایش هزینه های دستمزد و همچنین رشد نرخ جدا شدن از سازمان و دانش از دست رفته خود را نشان می دهد. در این مقاله ابتدا به بررسی روند ترکیب سنی نیروی کار در ایران پرداخته می شود. سپس با بررسی اثرات این موضوع بر عملکرد بنگاه ها، با استفاده از منطق مدل کارت امتیازی متوازن و ترسیم روابط پویای اجزای آن، به بررسی اثرات این تغییرات پرداخته و به ارائه یک رویکرد استراتژیک در برنامه ریزی منابع انسانی شاغل سازمان با عنایت ویژه به ترکیب سنی نیروهای انسانی می پردازیم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی نقش ابزارهای مدیریت دانش در توانمندسازی کارکنان با استفاده از AHP فازی
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن چکیده کامل
    کارکنان عامل حیاتی برای بقای سازمان ها هستند، بنابراین توانمندسازی آنها می تواند نقشی به سزا در افزایش توان رقابتی سازمان ها داشته باشد. مطالعات نشان می دهد در توانمندسازی کارکنان پنج بعد «احساس معنی دار بودن»، «احساس شایستگی»، «احساس داشتن حق انتخاب»، «احساس موثر بودن» و «احساس اعتماد» موثر می باشند. از موضوعات مرتبط با حوزه مدیریت منابع انسانی و توانمندسازی کارکنان مدیریت دانش می باشد. ابزارهای متعددی در فرایندهای مرتبط با مدیریت دانش در سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این تحقیق بررسی میزان تاثیر ابزارهای مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان می باشد. برای این منظور با استفاده از نظر خبرگان هفت ابزار مدیریت دانش انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در نظر گرفته شد که نهایتا چهل و سه پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور رتبه بندی ابزارهای هفت گانه مدیریت دانش از روش AHP فازی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در میان ابزارهای هفت گانه « در کنار هم قرار دادن کارکنان با سابقه و جوان » و « آموزش های حین خدمت » بیشترین میزان تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته و « گردش شغلی » و« مرور بعد از عملیات » کمترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری
    علیرضا علی احمدی میثم  جعفری
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مور چکیده کامل
    اندازه گيري مالي همواره به عنوان يك سيستم مديريتي مورد استفاده قرار گرفته است. با نزديك شدن به پايان قرن بيستم، ابعاد مالي سنجش عملكرد سازمان‌‌‌‌ها گسترش فراواني داشته است، اما بسياري از صاحب نظران توجه بيش از حد به سنجه‌‌‌‌هاي مالي در ارزيابي عملكرد سازمان‌‌‌‌ها را مورد انتقاد قرار داد‌ه‌اند. به اعتقاد آنها اصرار و تاكيد بر كسب نتايج مالي باعث مي‌شود كه سازمان‌‌‌‌ها عمد تاً متمركز بر برنامه‌‌‌‌هاي كوتاه مدت شده و از ايجاد ارزش بلند مدت در بخش دارايي‌‌‌‌هاي غير مشهود و معنوي سازمان كه ضامن رشد سازمان در آينده است غافل شوند. سازمانها هم اكنون دريافته اند كه براي حفظ بقا و پيشرفت بايد علاوه بر سنجه‌‌‌‌هاي مالي، سنجه‌‌‌‌هاي غير مالي مهمي را سنجش و پيگيري كنند. از بين روش‌‌‌‌هاي مختلفي كه تا كنون براي ارزيابي و هدايت سازمان‌‌‌‌ها مطرح شده اند، مدل كارت امتيازي متوازن با نگاه پياده سازي استراتژي در عمل، روشي است كه اثرگذاري عملكرد كليه زير مجموعه‌‌‌‌هاي سازمان را در عملكرد كل سازمان نشان مي‌دهد. مدل امتيازات متوازن است كه علاوه بر توجه به بعد مالي از سه بعد مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري نيز سازمان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. مدل كارت امتيازي متوازن روابط علّي و معلولي بين اين چهار وجه را.مد نظر قرار میدهد. اين روابط بسيار مهم هستند، زيرا به مديريت اجازه مي‌دهد تا عملكرد را بر خلاف روشهاي سنتي بر اساس معيارهاي غير مالي اندازه بگيرد و از آن براي پيش بيني كار ايي مالي سازمان استفاده كند. از طرف ديگر يك رابطه علّي و معلولي نيازمند يك فاصله زماني بين علّت و اثرش مي‌باشد. بنابراين ايجاد رابطه واقعي بين تمام وجوه كار سختي ميباشد. که در طول زمان نتیجه بخش خواهد بود. هدف اين مقاله، بررسي روابط مستقيم و غيرمستقيم موجود بين شاخصهاي مالي و منظرهاي غير مالي عملكرد یک واحد صنعتی توليد بيسكويت حول استراتژي‌‌‌‌هاي تعیین شده آن بر پايه کارت امتیازي متوازن می باشد. روش پژوهش از نوع مدل يابي علّي يا مدل معادلات ساختاري بوده است و از آن به عنوان روش تحليل چند متغيره به منظور تحليل و بررسي تاثير شاخصها در روابط بين چهار وجه كارت امتيازي متوازن استفاده شده است. در اين مقاله از روش تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري بر پايه‌ي نرم افزار ليزرل براي ارزيابي مدل ساختاري تولیدی استفاده شد پرونده مقاله