• صفحه اصلی
  • تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139602041145145767 بازدید : 4007 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی