• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با نقش واسط رضایت و نگرش نسبت به برند (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک کشاورزی تربت حیدریه)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396110319262850418 بازدید : 2626 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی