• صفحه اصلی
  • رویکرد قابلیت‌های پویا به طراحی مدل‌های حکمرانی در شبکه‌های ارائه خدمات سلامت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980117178480 بازدید : 4457 صفحه: 3 - 14

نوع مقاله: پژوهشی