• صفحه اصلی
  • تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روش‌های تولید دانش و حل مسائل در شاخه‌های مهندسی صنایع

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980306189745 بازدید : 3529 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی