• صفحه اصلی
  • طراحي مدل جامع سنجش بهره‌وري فردي كاركنان در صنعت بانكداري

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990422238252 بازدید : 1445 صفحه: 145 - 230

20.1001.1.22286047.1400.20.69.2.8

نوع مقاله: پژوهشی