لیست داوران   شماره55 سال17

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا