• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شکل‏گیری چارچوبی برای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری مبتنی بر تجارب موفق سایر کشورها
    میثم  جعفری حامد  نوذری محمد ابراهیم  صادقی سید سعید  منجم زاده
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جها چکیده کامل
    اهمیت توسعه منطقه ای و جایگاه مهم آن در ارتقاء توانمندی نوآوری و رقابتپذیری ملی، موجب توجه ویژه به توسعه نوآوری در سطح منطقه و شکلگیری مفهوم «نظام منطقه ای نوآوری» در سال های اخیر شده و در این زمینه مطالعات قابل توجهی توسط محققین و مراکز تحقیقاتی و سیاستگذاری در سطح جهان صورت پذیرفته است. با این حال این موضوع چندان که شایسته است در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود و در عین حال نیاز کشور در این زمینه، در این مقاله تلاش نموده ایم تا با بررسی ادبیات مربوط به این حوزه و مطالعه تحقیقات کاربردی صورت گرفته، مولفه های اصلی شکلگیری و ارتقاء نظام های منطقه ای نوآوری را استخراج نماییم. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی، از روش رویش نظریه ها استفاده شده است. در مدل نهایی ارائه شده، شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، و تعاملات، فرایندها و استراتژیهای توسعه نظام های منطقه ای نوآوری و نیز پیامدهای آن تشریح و تبیین شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - چارچوب سیستمی پیاده سازی دولت الکترونيکي يکپارچه
    فاطمه  ثقفي کلثوم  عباسی شاهکوه نسرین  دسترنج
    موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم م چکیده کامل
    موفقیت در پیاده سازی دولت الکترونیکی در هر کشور نیازمند مدلی است که به اهداف، مقتضیات و شرایط ان کشور وابسته است. لذا عدم برنامه ریزی صحیح و اقتباس از دیگران باعث نادیده گرفتن ضرورتها و شکست در پیاده سازی خواهد شد. از آنجا که ابعاد مختلف دولت به مثابه ظروف مرتبط به هم مي باشد، ايجاد و توسعه پايدار دولتي الکترونيک تنها با توسعه متوازن در همه ابعاد ميسر است. مرمرو ادبیات این حوزه حاکی از آن است که مدلهاي بلوغ دولت الکترونیکی، مدلهای توسعه و مدلهای راهبردي موجود، همه بر تکامل دولت الکترونیکی از یک بعد نگریسته اند و در حوزه ذینفعان دولت الکترونیکی تنها بر بعد ذینفعان طرف عرضه خدمات تمرکز داشته‌اند. در این مقاله با مرور مدلهای موجود و نظریه ذینفعان، با یک رویکرد سیستمی که از دیدگاه مدل معماری زکمن اقتباس می شود، چارچوبی سیتمی برای پیاده سازی دولت الکترونیکی یکپارچه ارائه خواهد شد. این مدل سیستمی، پنج بعد اصلی را به همراه مولفه های آنها در 5 مرحله تکاملی، برای پیاده سازی دولت الکترونيک ارائه کرده است. اين ابعاد عبارتند از: 1)استراتژيها، ارزشها و برنامه ها،(چرا و چه وقت)، 2)مشارکت و توسعه ذينفعان(چه کسي)، 3) داده ها و اطلاعات لازم(چه چيزي) و 4)زيرساختها(چه مکاني، چه بخشي يا کجا) 5)فرآيند(چگونه). در انتها ابعاد مدل با استفاده از پرسشنامه و نظر سنجی از خبرگان و آزمونهای آماری مناسب تحلیل شده اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - انتخاب و بكار گيري مدل مناسب براي بازاريابي الكترونيكي محصولات پائين دستي پتروشيمي
    ميرزا حسن  حسيني محسن  رضايي
    فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مخت چکیده کامل
    فعاليت در زمينه بازاريابي الكترونيكي نيازمند بررسي دقيق و ارزيابي هاي فني و اقتصادي است. استفاده از مدل هاي بازاريابي و اصلاح آنها و يا ارائه مدل هاي جديد بازاريابي مي‌تواند به هدفمند شدن و ساختار يافتگي فعاليت‌هاي سازمان در اين زمينه كمك كند. در اين مطالعه چهار مدل مختلف براي بازاريابي الكترونيكي مطرح شده و با استفاده از روش تصميم گيري با معيارهاي چندگانه كيفي (ياگر) و نظرات خبرگان مدل بازاريابي شبكه‌اي (4Ss) براي استفاده در صنايع پائين دستي پتروشيمي مناسب تشخيص داده شد و بر اين اساس ايجاد يك پورتال جامع بمنظور افزايش سهم بازار و سهم مشتري صنايع پائين دستي داخلي و جذب آمار و اطلاعات بازار پيشنهاد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری (مطالعه موردی دانشگاه ارومیه)
    غلامرضا  طالقانی نوروز محمد  قنبرزاده صابر  علی زاده
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت و پیش بینی منظرهای عملکرد سازمانی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن ( BSC ) از طریق مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه ارومیه انجام شده است. 57 نفر عضو هیأت علمی این دانشگاه با روش نمونه گیری تادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق، تویفی و از نوع همبستگی می‌باشد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه فکری براساس مدل بونیتس و پرسش نامه ارزیابی عملکرد سازمانی ( BSC ) بر اساس مدل کاپلان و نورتون استفاده شد. داده‌های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از آزمون t تک متغیری و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن است: 1- نامطلوب بودن ميزان كاربست سرمایه ساختاری، مشتری و منظرهای مالی و فرآیندهای داخلی در دانشگاه اروميه. 2- سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای مالی و مشتری را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. 3- همچنین سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای می‌توانند منظرهای فرآیندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - توسعه الگوریتم تعیین کنشگران کلیدی در شبکه های اجتماعی چندلایه با درنظرگرفتن همزمان مشخصه های فردی و ساختار ارتباطات میان اعضای شبکه
    فرناز  برزین پور سمیه  علیزاده بنت الهدی  علی احمدی
    تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گ چکیده کامل
    تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) به نگاشت و سنجش ارتباطات میان افراد، گروهها، سازمانها، ... می پردازد. شاخص های مرکزیت در این حوزه بمنظور تعیین مهمترین کنشگران درون شبکه اجتماعی تعریف شده اند. یکی از اصلی ترین شاخصهای مرکزیت، مرکزیت نزدیکی می باشد، در این شاخص، مرکزی ترین گره، گره ای است که از سایر گره ها به بقیه نزدیکتر باشد. در این کار تحقیقاتی به ارائه یک چارچوب مفهومی برای تعریف شاخص های مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه یکی از بزرگترین محدودیتهای تعیین شاخصهای مرکزیت آنست که این شاخصها صرفا براساس موقعیت افراد در شبکه و ساختار رابطه شان با سایر اعضای شبکه معین می شوند و تاثیر ویژگی های فردی در آنها نادیده انگاشته می شود، چارچوب پیشنهادی این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو رویکرد است: رویکرد سنتی علوم اجتماعی و رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی؛ یعنی به طور همزمان به ویژگی‌های فردی وساختار روابط توجه شود. از سوی دیگر کشف اجتماعات و ساختار خوشه ای در شبکه‌های پیچیده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است به دلیل آنکه به فهم ساختار و عملکرد شبکه‌ها کمک می‌کند و برای تفسیر برخی انواع شاخص‌های مرکزیت نیز الزامی است. لذا ما خوشه‌بندی طیفی )با تعیین قبلی تعداد خوشه‌های بهینه( را به‌عنوان مرحله پیش‌نیاز یافتن این نوع شاخص‌های مرکزیت پیشنهاد می‌کنیم. بر اساس چارچوب مذکور الگوریتمی برای محاسبه مرکزیت نزدیکی در شبکه‌های پیچیده ارائه خواهیم داد .سپس این الگوریتم برروی شبکه باشگاه کاراته زاخاری اعمال شد که تاکنون بطور وسیعی بعنوان ترازیابی برای کشف اجتماعات در ادبیات موضوع بکاررفته است. نتایج نشانگر این امر است که الگوریتم جدید ما هم در تعیین تعداد مناسب (بهینه) خوشه‌ها کاراست و هم در تعیین مرکزیت نزدیکی درون‌خوشه‌ای. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مدلهای تعیین و مدیریت دستمزد نیروی کار در اقتصاد اسلامی و مقایسه آن با مدل نئوکلاسیک
    مهرداد  آقا محمد علی کرمانی ایرج  توتونچیان حمیدرضا  نویدی رمضانعلی  مروی
    مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که م چکیده کامل
    مسأله ی سهم بری عوامل تولید یکی از ارکان تعیین کننده ی میزان تأمین عدالت در هر نظام اقتصادی می باشد. یکی از مهمترین عوامل تولید که تمامی نظام های اقتصادی بر وجود آن به عنوان یک عامل اساسی در پروسه ی تولید تأکید دارند، نیروی انسانی می باشد. لذا این مقاله در تلاش است که مدلهایی متناسب با آموزه های اسلامی جهت تعیین دستمزد نیروی کار در بنگاه ارائه نماید. بر این اساس، ابتدا تفاوت دیدگاههای غربی و اسلامی در مورد مسأله سهم بری عوامل تولید در یک بنگاه اقتصادی مطرح شده و سپس مدلهایی جدید جهت تعیین سهم عوامل که با دیدگاه اسلامی سازگارتر هستند، توسعه داده شده‌اند. به عبارت دیگر در این مدلها سعی شده است که نظر شهید صدر در مورد تعیین دستمزد نیروی انسانی در فرآیند تولید تأمین گردد. این مدلها، علیرغم مدل نئوکلاسیک، روش پرداخت مبتنی بر میانگین بهره‌وری و مشارکت در سود (به جای بهره‌وری حاشیه‌ای) برای تعیین دستمزد را مبنا قرار داده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کاهش شکاف کیفیت خدمات در راستای افزایش ارزش ایجاد شده ی مشتریان به کمک مدل سروکوآل (مورد تحقیق : یک بیمارستان دولتی در مشهد)
    مصطفی کاظمی سعیده  فنودی
    مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برا چکیده کامل
    مزیت رقابتی برای هر سازمان خدماتی در دنیای کنونی کسب و کار ، شناخت نیازها و خواسته های مشتریان و جستجو برای تغییراتی که در آنان رخ می دهد، است. سازمان ها با شناخت درست و آگاهی از آنچه مشتریان می خواهند ، می توانند خواسته ها و انتظارات را بر آورده سازند و ارزش بیشتری برای آنان ایجاد کنند ، این تلاش ارزش ادراک شده از طرف مشتریان را افزایش می دهد و تأثیر مثبتی بر موفقیت سازمان خواهد داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون
    فریبرز  رحیم نیا ژاله  فرزانه حسن زاده
    فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تم چکیده کامل
    فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمان معرفی نمود . هدف پژوهش حاضر بررسی و سنجش تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون ( درگیر شدن در کار ، رسالت ، انطباق پذیری و سازگاری ) است . زیرا فرسودگی شغلی بر تمام جوانب زندگی سازمانی افراد تاثیر می گذارد و منجر به کاهش کیفیت و عملکرد افراد می گردد . این تحقیق در بین کارکنان و مدیران بانک صادرات مرکزی استان خراسان رضوی انجام شده است برای انتخاب نمونه مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده و روشهای آماری همچون آزمون کولموگروف- اسمیرنف ، رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده شده است . در پژوهش حاضر از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاچ و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که رضایت بخش و قابل قبول می باشد . نتایج پژوهش نیز نشان می دهدبین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود . پرونده مقاله