مقاله


کد مقاله : 139412082234241234

عنوان مقاله : ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1970

فایل های مقاله : 649 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرناز برزین پور barzinpour@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 عبدالکريم سباعي Karimsabai@yahoo.com - کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

عدم اجراي مديريت دانش در پروژه ها، منجر به پراکندگي دانش و از بين رفتن يادگيري سازماني مي شود. در اين مقاله، با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور، يک الگوي مديريت دانش مبتني بر شش سطح سلسله مراتبي ارائه شده است که بيانگر مقاطع زماني انجام مديريت دانش و نيز گستردگي دانش مورد نظر جهت کشف، کسب و تسهيم دانش است. سطح صفر، معادل بازنگري هاي پسا پروژه اي است. از آنجا که با گذشت زمان، ارزش بالقوه‌ي استفاده‌ي مجدد از دانش يک رويداد در پروژه تقليل مي‌يابد، در سطح دوم الگو، دانش فرايندهاي برنامه ريزي و فرايندهاي پياده سازي(اجرا، کنترل و نظارت) پروژه در طول هر فاز پروژه مديريت مي شود و اين امر بيانگر ارزش زماني دانش است. با توجه تأکيد الگو بر دانش مديريت پروژه، سطح سوم در برگيرنده ده حوزه دانشي مديريت پروژه است. سطح چهار، بيانگر ارتباط ابعاد الگوي مديريت دانش و سرمايه فکري سازمان است. جايگاه نفشه هاي دانش در سطح پنجم الگو نمود پيدا کرده است. در ادامه يک نقشه راه پياده سازي مشتمل بر ده گام ارائه شده است. از انجا که نقشه راه پيشنهادي ريشه در مفاهيم و ويژگي هاي الگوي پيشنهادي مديريت دانش دارد، مي تواند پياده سازي آن را در سازمان هاي پروژه محور تسهيل نموده و مديريت به هنگام دانش، کاهش هزينه‌هاي پروژه و تسهيل يادگيري سازماني را به همراه داشته باشد. پژوهش در يک سازمان پروژه محور خصوصي انجام يافته است که گستره بزرگي از خدمات مهندسي، تامين و تدارکات کالا، ساختمان و نصب و راه اندازي را در پروژه هاي پتروشيمي، نفت و گاز ارائه مي دهد.