مقاله


کد مقاله : 139412121236371350

عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر فرایند انتقال دانش در سازمان‌های شغل سیار

نشریه شماره : 40 فصل پاییز 1393

مشاهده شده : 705

فایل های مقاله : 351 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجیهه هوشیار v.hoshyar@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد لگزیان 14@14.com دانشیار -
3 مهسا بذرگری 15@15.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

شغل سپاری روندی است که طی آن سازمانها نیروی کار داخلی را مستقیما با نیروی کار خارجی جایگزین کرده و فعالیتها از مبدا واگذار میشوند. در این هنگام است که نیاز سازمان به انتقال دانش از واحد داخلی به واحد شغل سپاری شده آشکار میشود. در فرایند انتقال، دانش، از منبع به گیرنده یا کاربر، انتقال می یابد که در طی این فرایند فاکتورهای اثرگذاری به چشم میخورند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمانهای شغل سپار میباشد. روش تحقیق مورد استفاده تحلیل محتوا است. پس از تحلیل محتوای بیش از 60 مطالعه، مدل چهارسطحی عوامل تاثیرگذار در انتقال دانش شناسایی شد. در سطح اول مدل، سه بعد محتوا، فرد و زمینه به عنوان ابعاد اثرگذار بر فرایند انتقال دانش، شناسایی گردید. در سطح دوم مدل، برای هر بعد مولفههایی استخراج شد که در انتقال دانش، علی الخصوص در شرکت های شغل سپار تاثیرگذارند. دانش، مولفه ای تاثیرگذار در بخش محتوا، اعتماد، انگیزه و ظرفیت جذب مولفههای تاثیرگذار در بخش فرد و فرهنگ نیز مولفهای تاثیرگذار در بخش زمینه شناسایی شد. در سطح سوم و چهارم مدل نیز اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش ارائه گردید. در نهایت نیز برای سنجش اعتبار مدل استخراج شده، مدل مذکور به تعدادی از خبرگان و اساتیدی که پیرامون این حوزه اطلاعات کافی داشته، داده شد و تمامی ابعاد، مولفه ها، اجزاء تشکیل دهنده ی برخی از مولفهها و همچنین روشهای انتقال دانش مورد تایید قرار گرفت