مقاله


کد مقاله : 139412281614491437

عنوان مقاله : چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 781

فایل های مقاله : 803 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجه الله قربانی زاده 2@1.com دانشیار -
2 راحله منتظر rahelemontazer@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 میرعلی سید نقوی 11@2.com دانشیار -
4 داوود حسین پور 30@3.com استادیار -

چکیده مقاله

یکی از نیازهای ضروری و حیاتی برای کارایی و ارتقا ء عملکرد شرکت های کوچک ومتوسط در دنیای رقابتی امروز ، ایده پردازی ، نوآوری و ایجاد روحیه و انگیزه یادگیری و توسعه ارتباطات دانشی است . در این مقاله با بررسی نظری چهار سبک نوآوری ، آنها را برمبنای دو ویژگی منحصربفرد بودن و ارزش استراتژیک سرمایه انسانی در قالب مدلی معرفی نموده ایم. برای هر چهار سبک معماری منابع انسانی که بر مبنای دو ویژگی مذکور سرمایه انسانی معرفی شده اند ، کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با نوع نیروی انسانی و مشاغل کلیدی آن سبک طراحی شده است . بر مبنای ادبیات نظری و پژوهش های انجام گرفته ، میان سبک های نوآوری شرکت ها و معماری منابع انسانی متناسب با آن ، هماهنگی برقرار نموده ایم . هدف ما در این پژوهش آن بوده است که شرکت ها با اجرای کارکردهای منابع انسانی هماهنگ با سبک نوآوری خود ، نیروی انسانی شرکت را به درستی در مسیر تحقق سبک نوآوری منتخب خود سوق دهند . بر همین اساس سبک نوآوری IT محور ومعماری منابع انسانی تعهدی ، سبک نوآوری بازار محور با معماری منابع انسانی بهره وری ، سبک نوآوری هزینه محور با معماری منابع انسانی فرمانبرداری و سبک نوآوری علم محور با معماری منابع انسانی همکاری هماهنگ شده و در قالب مدلی جامع ارائه و نمایش داده شده است . لذا می توان گفت که برای شرکت های نوآور ITمحورمعماری منابع انسانی تعهدی ، برای شرکتهای نوآور بازار محور سبک معماری منابع انسانی بهره وری ، برای شرکت های نوآور هزینه محور سبک معماری منابع انسانی فرمانبرداری و برای شرکت های نوآور علم محور سبک معماری منابع انسانی همکاری مناسب تر است .