• صفحه اصلی
  • چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412281614491437 بازدید : 4431 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط