مقاله


کد مقاله : 139412282045131462

عنوان مقاله : سنجش ميزان اثربخشي استراتژي‏ها در روش کارت امتيازي متوازن به كمك فرآيند تحليل شبكه‏اي فازي

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 765

فایل های مقاله : 453 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدي جعفريان 6@8.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجيد بيک‏ويردي 8@0.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 سید جواد حسینی نژاد 8@1.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

رويکرد کارت امتيازي متوازن (BSC)، روشي کارا در ارزيابي عملکرد سازمان‏ها مي‏باشد. مزيت برجسته اين رويکرد در متصل و هم‏جهت نمودن سيستم ارزيابي عملکرد يک سازمان با استراتژي‏هاي آن مي‏باشد و از اين جهت ابزاري قدرتمند براي مديران به منظور تصميم‏گيري در ارتباط با تغيير در استراتژي‏ها و يا رفع موانع موجود پيش‏روي اجراي هر يک از آن‏ها قلمداد مي‏گردد. بر اساس مرور ادبيات انجام شده مشخص شده است که صرف نظر از دستاوردهاي مفهومي، اين رويکرد نواقصي را در بُعد کمي دارا مي‏باشد. از آن‏جايي که اساس BSC بر محاسبه معيارها (در اين مقاله 4 منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري) و زيرمعيارها (در اين مقاله اهداف استراتژيک و معيارهاي اندازه‏گيري هر يک) استوار بوده و اين معيارها و زيرمعيارها داراي وابستگي و ارتباطات شبکه‏اي مي‏باشد، لذا در اين مقاله محاسبه وزن‏هاي مربوط به هر يک از معيارها و زيرمعيارها با استفاده از روش فرآيند تحليل شبکه‏اي (ANP) صورت گرفته است. با عنايت به اينکه اصولاً خُبرگان جهت انجام مقايسات زوجي در روش ANP از متغيرهاي زباني استفاده مي‏نمايند، لذا در اين مقاله از تئوري مجموعه‏هاي فازي جهت تقويت روش ANP استفاده شده است. از ديگر ويژگي‏هاي برجسته اين مقاله مي‏توان به در نظر گرفتن وابستگي‏ها و ارتباطات معيارها و زيرمعيارها در انطباق با نقشه استراتژي اشاره نمود. به منظور بررسي قابليت کاربرد روش پيشنهادي اين مقاله، داده‏هاي مربوط به يک شرکت بازرگاني مورد استفاده قرار گرفته است.