مقاله


کد مقاله : 139412282048531463

عنوان مقاله : ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 1549

فایل های مقاله : 211 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رضا سپهوند 9@0.com استادیار -

چکیده مقاله

امروزه کوچک سازی سازمان به یکی از مشهورترین ومحبوب ترین استراتژی های مدیریتی تبدیل شده است. با وجود این هنوز مهمترین سوالی که در این زمینه مطرح بوده و با وجود انجام تحقیقات بسیار بی جواب باقی مانده این است که آیا کوچک سازی می تواند باعث بهبود عملکرد سازمانی گردد یا خیر؟ هر چند بسیاری از محققان معتقدند که کوچک سازی باعث بهبود عملکرد سازمان می گردد ولی باید توجه داشت که کوچک سازی می تواند اثرا منفی مادی ومعنوی بسیاری بر کارکنان گذاشته وحتی باعث بوجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی گردد. بررسی ها نشان می دهد که مهم ترین دلیل این امر عدم توجه به نیروی انسانی سازمان هنگام کوچک سازی ورابطه آن با عملکرد سازمان می باشد.با توجه به این موضوع ، این مقاله با بررسی ادبیات مرتبط با موضوع وبا استفاده از دو مفهوم قابلیت های استراتژیک پویا ومدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدلی تحت عنوان مدل جامع استراتژی کوچک سازی متعهدانه ارائه نموده که به خوبی نشان دهنده رابطه بین کوچک سازی وعملکرد سازمان وهمچنین دیگر عوامل موثر در این رابطه می باشد.