مقاله


کد مقاله : 13941228211321468

عنوان مقاله : رویکردی استوار به طراحی شبکه¬های تأمین با تأکید بر عدم قطعیت¬های محیطی

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 1066

فایل های مقاله : 725 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد رضا خاجی mrkhaji@gmail.com - -
2 رسول شفایی shafaei@kntu.ac.ir - -

چکیده مقاله

در محیط های پویای کسب و کار امروز، همکاران زنجیره تأمین موفق کسانی هستند که دارای استراتژی های استوار و جامعی هستند که به آنها اجازه می دهد به محیط نامطئن و همرا با عدم قطعیت پاسخی مناسب دهند. عدم قطعیت ذاتی و ریسک های گوناگون در محیط اقتصادی یک شبکه زنجیره تأمین، می تواند تأثیراتی بر هریک از اعضای زنجیره تأمین داشته باشد. این مقاله یک مدل ریاضی جدید را برای یک شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای که شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان می شود ارائه می دهد که عدم قطعیت برای تقاضا و هزینه های حمل و نقل را هم مورد توجه قرار می دهد. برای حل مدل یک رویکرد ترکیبی مشتمل بر الگوریتم های فراابتکاری ، تکنیک های بهینه سازی استوار ، و مفاهیم آماری مورد استفاده قرار گرفته و از برخی مثال¬های عددی برای ارزیابی عملکرد این رویکرد استفاده شده است.