مقاله


کد مقاله : 139507112114373505

عنوان مقاله : مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري

نشریه شماره : 44 فصل پاییز 1394

مشاهده شده : 664

فایل های مقاله : 991 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عمران محمدی E_Mohammadi@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

سرمايه¬گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم¬گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم¬گيري در خصوص آن مي¬پردازند، قادر نيستند سازمان¬ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که به صورتي معقول ريسک پذيرند، رمز موفقيت سازمان¬ها هستند. مطابق حديثي گهر بار از رسول اکرم (ص) که در کتاب کنز العمال قيد شده است: توکل کردن به خدا بعد از به کار بردن عقل، خود موعظه است. در پژوهش جاري تلاش مي¬شود تا ضمن تبيين مفاهيم توکل و ريسک¬پذيري، جايگاه آنها را در تصميم¬گيري¬ها و فرآيندهاي بهينه¬سازي با استفاده از رويکردهاي علمي شناسايي نموده و تعريفي نوين از ريسک و توابع مطلوبيت در قالب يک الگوريتم جديد پيشنهاد شده است. همچنين الگوريتم پيشنهادي با استفاده از فرآيند شبيه¬سازي اعتبارسنجي شده است.