• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان
    علیرضا علی احمدی
    ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دمو چکیده کامل
    ارزشها همیشه جزء لاینفکی از زندگی بشر بوده است و مدیریت بر سازمان ها نیز متاثر از فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه ای است که مدیریت در آن صورت می پذیرد. نظام ارزشی جوامع مختلف دارای وجوه اشتراک و وجوه افتراقی است. نظام ارزشی حاکم بر مدیریت متعارف متاثر از نظام لیبرال دموکراسی و اومانیسم است، در حالیکه نظام ارزشی اسلامی حاکم بر جامعه اسلامی متاثر از فطرت توحیدی و آموزه های وحیانی است. این مقاله به دنبال تبیین نقش ارزشهای اسلامی در فعالیت های مدیریتی و احصای بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از نظام ارزش های اسلامی برای مدیریت سازمان ها در جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله ما مصادیق اصول ارزش های بنیادینی چون: ایمان و غیب محوری، آگاهی و بصیرت، صداقت و عمل صالح، تعاون، همکاری و مشارکت، قسط و عدل، رعایت عهد و امانت، عظمت و اقتدار، برادری و اخوت، توازن و اعتدال، رعایت مصالح و اولویت ها، حفظ نظام اسلامی، فطرت و کرامت انسانی را برای فعالیت های مدیریتی چون برنامه ریزی مانند تعیین ارزش های اساسی، ترسیم چشم انداز آرمانی و مطلوب، تدوین رسالت و اهداف عالیه، ارزیابی نقاط قوت و ضعف، ارزیابی فرصت ها و تهدیدات، طراحی استراتژی، برنامه ریزی بلندمدت تا کوتاه مدت؛ فراهم کردن زمینه پیاده سازی شامل: سازماندهی، و تقسیم کار، تامین و تخصیص منابع، ارزیابی قبل از اجرا؛ و پیاده سازی و نظارت بر حسن اجرا شامل: هدایت و رهبری، مدیریت اجرایی، نظارت و ارزیابی و کنترل، احصا نموده ایم تا بخشی از بایدها و نبایدهای متاثر از ارزش های اسلامی در عرصه مدیریت معرفی و مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه¬ی مدل دومرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه¬ی زنجیره تأمین پیوند عضو ایران
    سحر  احمدوند میرسامان  پیشوایی
    با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأم چکیده کامل
    با توجه به اهمیت مسئله ی حفظ جان بیماران در لیست انتظار اعضای پیوندی، این اعضا همانند منابع مالی دولت به مثابه ی یک سرمایه ی ملی می-باشند. برنامه ریزی یکپارچه، با در نظر داشتن معیارهای پزشکی و اقتصادی، در سطوح مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو از ضرورت های مدیریتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. این پژوهش سعی دارد با ارائه ی یک مدل دو مرحله-ای برای تخصیص اعضای پیوندی قلب،کبد و کلیه، که از اهداکننده ی مرگ مغزی فراهم می شوند به برنامه ریزی کوتاه مدت شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور یاری رساند. در این مدل برخلاف مدل هایی که تا کنون ارائه شده اند، تصمیم برای تخصیص عضو به بیمار مناسب، نه تنها بر اساس معیارهای پزشکی، بلکه با توجه به محدودیت های بودجه و زمان های حمل و نقل در شبکه ی زنجیره تأمین پیوند عضو کشور اتخاذ می شود. در مرحله ی اول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، یک معیار کارایی پزشکی برای بیماران در صورت دریافت یک عضو خاص محاسبه شده و در مرحله ی دوم مدلی دوهدفه برای افزایش کارایی کل و کاهش هزینه های کل تحمیل شده به سیستم ارائه می شود. برای حل مدل دوهدفه از روش تبدیل به قید افزوده استفاه شده است. در نهایت، نتایج مدل حاضر با استفاده از اطلاعات ارائه شده در گزارش سالانه ی مرکز بیماران خاص و پیوند اعضاء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدلسازي مديريت ريسک در فرآيند سرمايه¬گذاري با استفاده از يک الگوريتم ابتکاري
    عمران محمدی
    سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که چکیده کامل
    سرمايه گذاري در دنياي رقابتي امروز تبديل به يک تصميم گيري بسايار پيچيده شده و ديگر مديران "ريسک گريز" و يا حتي مديران "ريسک خنثي" که تنها بر اساس ارزش انتظاري عايدي هر پروژه به تصميم گيري در خصوص آن مي پردازند، قادر نيستند سازمان ها را به موفقيت برسانند. بلکه مديراني که به صورتي معقول ريسک پذيرند، رمز موفقيت سازمان ها هستند. مطابق حديثي گهر بار از رسول اکرم (ص) که در کتاب کنز العمال قيد شده است: توکل کردن به خدا بعد از به کار بردن عقل، خود موعظه است. در پژوهش جاري تلاش مي شود تا ضمن تبيين مفاهيم توکل و ريسک پذيري، جايگاه آنها را در تصميم گيري ها و فرآيندهاي بهينه سازي با استفاده از رويکردهاي علمي شناسايي نموده و تعريفي نوين از ريسک و توابع مطلوبيت در قالب يک الگوريتم جديد پيشنهاد شده است. همچنين الگوريتم پيشنهادي با استفاده از فرآيند شبيه سازي اعتبارسنجي شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحی مدل مفهومی تعامل دولت و تولید کنندگان داخلی برای تقویت تولید ملی با بهره¬گیری از تحلیل محتوای کیفی
    محمد علی  شفیعا سیده اشرف  موسوی لقمان
    در سالهای اخیر، رهنمودهایی از سوی مقام معظم رهبری مبنی برتولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه شده است. ایشان تولید ملّی را، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد دانسته و بر لزوم حمایت مسئولان از این امر تاکید کرده اند. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغ چکیده کامل
    در سالهای اخیر، رهنمودهایی از سوی مقام معظم رهبری مبنی برتولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ارائه شده است. ایشان تولید ملّی را، اساس و حلقه‌ی اساسی پیشرفت اقتصاد دانسته و بر لزوم حمایت مسئولان از این امر تاکید کرده اند. تولید دارای ابعاد گوناگون است. از یک طرف اشتغال را افزایش می دهد و از طرفی سبب کاهش واردات می شود. به علاوه اثر روانی آن یعنی افزایش اعتماد به نفس و غرور ملی را ارتقا داده و اثرات هویت بخش آن بر شخصیت تک تک مردم نیز موثر خواهد بود. استقلال اقتصادی نیز از مسیر تولید می گذرد. این پژوهش در پی شناسایی بسترهای همکاری اثربخش میان دولت و تولیدکنندگان داخلی در راستای تقویت تولید و برآورده شدن منافع ملی است. مقوله های تولید در اين پژوهش ابتدا بر اساس مطالعات انجام شده در مورد كلماتِ كليديِ مرتبط با تولید ملی، استخراج شده و پس از جمع آوری، سوالات اولیه حول موضوع، طراحی و در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته نظرات خبرگان امر جمع آوری شده است. جامعه آماری شامل فعالین حوزه تولید و نیز مسئولین اجرایی کشور در وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان اتاق بازرگانی و غیره بوده اند. براي کسب نظر از روش نمونه گیري گلوله برفی استفاده شده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و نتایج در قالب یک مدل مفهومی، به نمایش درآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، همکاری بین دولت و تولیدکنندگان با مداخله هوشمندانه و از طریق ایجاد بسترهای مناسب مالی، تنظیم شرایط فعالیت ها و محصولات، تنظیم روابط بین المللی اقتصادی محقق خواهد شد. روایی و پایایی پژوهش نیز، با معیارهای موجود تایید شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارائه مدل ریاضی ارزیابی و انتخاب تأمین¬کنندگان با استفاده از تصمیم¬گیری گروهی چند شاخصه
    عزت‌اله  اصغری‌زاده محمد صادق بهروز
    دقت در ارزیابی و انتخاب صحیح تأمین کنندگان یکی از عناصر مهم و مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین بوده که نقش بسزایی در ایجاد ارزش برای مشتریان دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصمیم گیری گروهی چندشاخصه، مدلسازی ریاضی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین-کننده برای تأمین کنندگان چکیده کامل
    دقت در ارزیابی و انتخاب صحیح تأمین کنندگان یکی از عناصر مهم و مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین بوده که نقش بسزایی در ایجاد ارزش برای مشتریان دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصمیم گیری گروهی چندشاخصه، مدلسازی ریاضی مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین-کننده برای تأمین کنندگان مواد اولیه شرکت صنایع فولاد مازندران می باشد. در این پژوهش پس از شناسایی و استخراج شاخص ها و زیرشاخص های اساسی ارزیابی تأمین کنندگان و وزن دهی آن ها، با استفاده از روش کوک و سیفرد که یکی از متدهای تصمیم گیری گروهی چندشاخصه است، مسئله تصمیم گیری مدلسازی ریاضی شده و با تخصیص رتبه ها به هریک از تأمین کنندگان، اولویت بندی شرکت های تأمین-کننده صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های پشتیبانی زنجیره تأمین، قیمت و کیفیت به ترتیب دارای اولویت های اول تا سوم بوده و با توجه به حل مسئله تصمیم گیری، چهار شرکت مواد نسوز تبریز، مواد نسوز آذر اصفهان، مواد نسوز ایران اصفهان و مواد نسوز امین آباد تهران به ترتیب حائز رتبه های اول تا چهارم در زمینه تأمین آجر نسوز کوره و پاتیل برای صنایع فولاد مازندران شده اند. روش تصمیم گیری و مدل ارزیابی ارائه شده در پژوهش حاضر این امکان را برای مدیران صنایع فراهم می کند تا در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و در راستای افزایش بهره وری در تولید، بهترین تأمین کنندگان را انتخاب کرده و سبب افزایش رضایت مشتریان و کیفیت محصول گردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "تولي چکیده کامل
    تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني" خود را نمایان ساخته است. از آنجا که مقاومت از لحاظ لغوی قرابت زیادی با واژه جهاد دارد و از طرفی دیگر اهمیت اقتصاد در نگاه مدیران به شکلی مبرهن نمایان است، این فکر در اذهان شکل میگیرد که اقتصاد مقاومتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله مدیریت جهادی دارد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر ارتباط بین این دو مقوله، به بررسی اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی میپردازد. رویکرد این مقاله استفاده از روش تصمیم گیری با معیار های چند گانه در شرایط غیر قطعی است که این شرایط با استفاده از فضای فازی پیاده سازی میشود. روش تصمیم گیری مورد استفاده در این پژوهش روش ویکور است که به نوبه خود جزو روشهای جدید در این حوزه به حساب می آید. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فرهنگ جهادی به عنوان مهمترین عامل در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی: بررسی نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی
    مجید  فیض پور امید بهبودی امیر  غفوریان شاگردی
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سع چکیده کامل
    لازمه تغییر و تحولات مستمر سازمانی در محیط های پویا و در حال تغییر امروز، وجود راهبرانی بصیر، راهبردی یا به عبارت روشن تر، رهبران تحول آفرین است. به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات و عملکرد سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در یادگیری سازمانی، در این تحقیق سعی بر آن شده است که رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگری یادگیری سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک صادرات می باشد که حجم آن 243 نفر می باشد. تعداد نمونه ی برآورد شده براساس فرمول کوکران 108 نفر مشخص و جهت جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. در پژوهش حاضر از سه پرسشنامه ی، رهبری تحول آفرین: مک کول-کندی و اندرسون (2002)، یادگیری سازمانی: آراگون و همکاران(2007) و گارسیا مورالس(2004)، و عملکرد سازمانی: مورای و کوتابه (1999)، جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) و لیزرل (Lisrel) و با روش های همبستگی و رگرسیون انجام شده است. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی چه مستقیم و چه غیر مستقیم تاثیر گذار است. همچنین یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی
    محمودرضا  اسماعیلی
    با افزایش رقابت در بین سازمانها، سازمانها نياز بيشتري به دانش وآگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند، تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. امروزه سازماني موفق است که بطور سريع و مستمر ياد بگيرد و اين يادگيري تنها از طريق برخورداري از منابع انساني با انگيزه چکیده کامل
    با افزایش رقابت در بین سازمانها، سازمانها نياز بيشتري به دانش وآگاهي گسترده ازعوامل محيطي دارند، تا بتوانند خود را با تغييرات و تحولات محيطي تطبيق دهند. امروزه سازماني موفق است که بطور سريع و مستمر ياد بگيرد و اين يادگيري تنها از طريق برخورداري از منابع انساني با انگيزه و ايجاد کارکردهاي لازم براي يادگيري محقق خواهد شد. امروزه يادگيري سازماني به طور فزاينده اي در ميان سازمان هايي كه به افزايش مزيت رقابتي ،نوآوري و اثربخشي علاقمندند ، مورد توجه ويژه قرار گرفته است و پژوهشگران مختلف ازرويكردهاي متفاوتي به تحليل آن پرداخته اند .دراین پژوهش با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی تاثیر هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پژشکی اصفهان پرداخته شده است.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی هوش سازمانی البرخت و پرسشنامه ی یادگیری سازمانی گومژو همکاران استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Amos ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، دراین پژوهش 5 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرار می گیرند که عبارتند از: هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. فضای باز وآزمایشگری بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر دارد. انتقال ویکپارچگی دانش بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد. تعهد مدیریت بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد و دید سیستمی بر قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارد، که در سطح 95% تمامی فرضیات تایید می گردنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان
    سهیلا  داروئیان
    باتوجه به روند سريع تغييرات وتوسعه درعرصه هاي گوناگون صنعتي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي سازمانها نیازمند منابعی هستند تا بتواند بگونه ای هوشمند ودانش محور با این تغییرات مواجه شود؛در این میان عنصرکلیدی سازمانها سرمایه انسانی آنها قلمداد می گردند.انسانها به عنوان عناصری هوشم چکیده کامل
    باتوجه به روند سريع تغييرات وتوسعه درعرصه هاي گوناگون صنعتي،اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي سازمانها نیازمند منابعی هستند تا بتواند بگونه ای هوشمند ودانش محور با این تغییرات مواجه شود؛در این میان عنصرکلیدی سازمانها سرمایه انسانی آنها قلمداد می گردند.انسانها به عنوان عناصری هوشمند وارزشمند برای سازمان نیازمند توجه بیشتری نسبت به سایرمنابع سازمانی هستند زیرا سازمانها ازانسانها شکل می گیرند.مدیریت سرمایه انسانی (جذب،استخدام،حفظ ونگهداری وبهبود کارکنان سازمان)یکی از ارکان اصلی مدیریت درسازمانها است وحسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی نیز یکی از مهم ترین ابزارهای کاربردی جهت سنجش وارزیابی پولی وغیرپولی منابع وسرمایه های انسانی سازمان به شمارمی رود.مدیران با استفاده از گزارشات استخراج شده ازاین طریق، با تحلیل اطلاعات مربوط به شرایط موجود و تعمل در آرمان ها و اهداف سازمان و آن چه که به عنوان منابع در دسترس دارند، می توانند برای رسیدن به شرایط مطلوب برنامه ریزی کنند و گام بردارند. بدیهی است ضعف سیستم حسابداری راهبردی(استراتژیک) سازمان ها بویژه بخش حسابداری مدیریت می تواند لطمه ای جبران نا پذیر به آن ها وارد آورد. برای تقویت بخش حسابداری مدیریت سرمایه انسانی سازمان می توان آن را با مدیریت راهبردی ترکیب نموده وبا یک رویکرد راهبردی ،وبا نگاه به تغییرات محیطی و چشم اندازی بلند مدت، این شاخص هارا با یکدیگر ادغام نماید ،که از این عمل حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی حاصل می شود.در این مقاله تلاش شده است تا به بررسی تخصصی واژه استراتژی حسابداری وارائه چندین راه حل وترکیب حسابداری مدیریت ومدیریت راهبردی با یکدیگر به تعریفی جدیدتر ازترکیب این اصول پرداخته شود. دراین مقاله حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مناسب درحوزه حفظ ونگهداری و بهبودکارکنان درنظرگرفته شده است؛به این ترتیب که متغیرعملکرد کارکنان درحوزه مدیریت سرمایه انسانی ومتغیرهای ارزشیابی پولی وغیرپولی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی به عنوان متغیرهای تحقیق براساس نظریات بیان شده؛انتخاب گردیده اند تا رابطه آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار گیرد.دراین مقاله بحث عملکرد سرمایه انسانی درحوزه مدیریت سرمایه انسانی وارزشهای پولی وغیرپولی درحوزه حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی مورد نظرقرار دارد.تا سازمانها بتوانند ازاین طریق به برنامه ریزی استراتژیک سازمان رویکرد ونتایج،حسابداری سرمایه انسانی را نیز اضافه نمایند؛بدین تربیت سازمانها می توانند در تنظیم اهداف راهبردی سازمان،از حسابداری سرمایه انسانی استفاده نمایند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارايي بخش بازاريابي
    فریبرز  رحیم نیا ژاله  فرزانه حسن زاده
    وب سايت در عرصه صادرات مواد غذايي يك رسانه تجاري با ارزش براي شركت هاي بازرگاني به منظور برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ آن ها مي باشد. اين تحقيق به بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارآيي بخش بازاريابي با توجه به نقش واسطه گري جلب تعهد مشتري در افزايش كار چکیده کامل
    وب سايت در عرصه صادرات مواد غذايي يك رسانه تجاري با ارزش براي شركت هاي بازرگاني به منظور برقراري ارتباط با مشتريان و حفظ آن ها مي باشد. اين تحقيق به بررسي تاثير محتواي اعتماد الكترونيكي بر افزايش كارآيي بخش بازاريابي با توجه به نقش واسطه گري جلب تعهد مشتري در افزايش كارآيي بخش بازاريابي مي پردازد. اين تحقيق در بين شركت هاي بازرگاني صادركننده مواد غذايي واقع در استان خراسان انجام شده است. نتايج نشان مي دهد كه شركت هايي كه محتواي اعتماد الكترونيك قوي تري دارند در جلب تعهد مشتريان و افزايش كارآيي بخش بازاريابي موفق تر هستند كه همين امر مي تواند باعث ايجاد مزيت رقابتي براي شركت ها گردد. پرونده مقاله