مقاله


کد مقاله : 139508221620433925

عنوان مقاله : الگوریتم حرکت از EFQM به سمت BSC به‌منظور اولویت‌بندی پروژه¬های حاصل از خودارزیابی (مطالعه¬ی موردی: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه¬ی شهرداری یزد)

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 925

فایل های مقاله : 435 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد صالح اولیا owliams@yazd.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمد حسین ابویی mhabooie@yazd.ac.ir استادیار دکترا
3 پرستو دمرچی parastoodamarchi@gmail.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی، ابزاری عملی برای کمک به سازمان‌ها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک می‌نماید. این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژه‌های بهبود، به سازمان کمک می‌نماید که در مسیر سیستم‌های مدیریتی مناسب پیش رود. مدل خودارزیابی EFQM به‌عنوان ابزار مدیریت کیفیت فراگیر به علت کمبود امکانات و محدودیت منابع سازمان¬ها با مشکل عدم اولویت¬بندی پروژه¬های بهبود مواجه است ازاین‌رو ضرورت اولویت‌بندی استراتژیک پروژه¬های حاصل از خودارزیابی در سازمان¬ها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر ارائه¬ی گام¬های حرکت از مدل EFQM به سمت مدل BSC به‌عنوان ابزار مدیریت استراتژیک با استفاده تکنیک‌های FANP و FTOPSIS به‌منظور اولویت‌بندی استراتژیک است. این تحقیق ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر روش پیمایشی و ازنظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعه¬ی آماری متشکل از 7 نفر از مدیران شهرداری یزد در قالب تیم تعالی سازمان است به‌علاوه مصاحبه و پرسش¬نامه ابزار مورد استفاده در تحقیق است. نتایج اولویت¬بندی پروژه¬های بهبود منجر به تعیین اهمیت منظر فرآیندهای داخلی در سازمان و اولویت¬بندی 21 پروژه¬ی بهبود ازجمله «تهیه و به‌روزرسانی شناسنامه¬ی آموزشی الکترونیکی پرسنل»، «جابجایی کارکنان در دسته و رسته¬های شغلی برحسب آموزش¬های طی شده» و «ایجاد مرکز اسناد شهرداری» شده است.