مقاله


کد مقاله : 13951022115214578

عنوان مقاله : تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند با تبیین نقش فرصت-طلبی فناورانه در صادرکنندگان نمونه محصولات صنایع غذایی

نشریه شماره : 51 فصل تابستان 1396

مشاهده شده : 751

فایل های مقاله : 303 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 داود فیض feiz@semnan.ac.ir دانشیار دکترا
2 علیرضا موتمنی ar_motameni@yahoo.com دانشیار دکترا
3 اسداله کردنائیج naij@modares.ac.ir دانشیار دکترا
4 عظیم زارعی zarei.@semnan.ac.ir دانشیار دکترا
5 مهدی دهقانی سلطانی ma.dehghani22@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

در حال حاضر رقابت¬پذیری برند از آن دسته مباحثی است که طی سال¬های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته و از آن به عنوان وسیله¬ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می¬شود. در دنیای امروز، گسترش بازار صنایع غذایی از یک سو و افزایش رقابت¬پذیری بین شرکت¬ها و توقع مشتریان از سوی دیگر، شرکت¬های غذایی را ترغیب کرده تا به ایجاد یک برند قوی در بازارهای رقابتی امروز مبادرت ورزند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر تمایز و عملکرد برند بر رقابت¬پذیری برند از طریق نقش میانجی فرصت¬طلبی فناورانه در میان شرکت¬های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. ابزار گرد¬آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که برای روایی آن از روایی صوری و همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری ¬داده¬ها، از نوع توصیفی- پیمایشی می¬باشد. از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه¬ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد، تمایز و عملکرد برند تأثیر مثبت معناداری بر رقابت¬پذیری برند دارد، این در حالی است که فرصت¬طلبی فناورانه در رابطه فوق نقش میانجی دارد.