مقاله


کد مقاله : 139511112018114814

عنوان مقاله : مدلسازی عوامل موثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی با استفاده از روش دیمتل فازی، شرکت ارتباطات مبین نت

نشریه شماره : 50 فصل بهار 1396

مشاهده شده : 1488

فایل های مقاله : 816 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 شادی پارسایی منش shd.p100@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 علی بنیادی نائینی bonyadi.naeini@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

اینترنت باعث ‌ايجاد تغییرات زیادی در شرکتها و همچنین رفتار خرید افراد شده است. از آنجا که داشتن برند نیز در شرکتها دارای اهمیت است. بررسی و ایجاد برند اینترنتی حائز اهمیت می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روش ارزیابی دیمتل برای پیدا کردن عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به برند اینترنتی در شرکت مبین نت پرداخته شده است. در این پژوهش روش دی متل برای پیدا کردن معیارهای مؤثر بر وفاداری مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته میشود و با توجه به قرار گرفتن در عصر اینترنتی یک دیدگاه جدید تصمیم گیری برای افزایش وفاداری به برند اینترنتی برای شرکتها ارائه می دهد. در این پژوهش دوسری پرسشنامه توزیع گردید. و پس از شناسایی فاکتورهای اولیه ای،پرسشنامه ماتریسی طراحی شده و برای چهارده نفر از مشتریان وفادار، خبره و آشنا به حوزه بازاریابی و برند در شرکت مبین نت ارسال شده است. در این پایان نامه پس از مشخص شدن عوامل و اولویتها از میان عوامل اولیه،فاکتورهای اعتماد ، رضایت ، اعتبار برند ، ارزیابی برند ، شخصیت برند(صداقت) ،مراقبت از مشتری ،پاسخگو بودن ،احساس فرد به برند،مؤثرترین مؤلفه ها بر وفاداری برند اینترنتی بوده و قوی ترین ارتباط را با دیگر موارد دارند که بر این اساس مدلسازی برای برند اینترنتی انجام گرفت.