مقاله


کد مقاله : 139606211423228027

عنوان مقاله : طراحی مدل مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی

نشریه شماره : 53 فصل زمستان 1396

مشاهده شده : 617

فایل های مقاله : 370 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهر روشندل اربطانی arbatani@ut.ac.ir استاد دکترا
2 حجت اله نیکی ملکی hojjat.nikimaleki@gmail.com استاد دکترا
3 حمید عبداللهیان h.abdolah@ut.ac.ir استاد دکترا
4 محمد سلطانی فر msoltanifar@yahoo.com دانشیار دکترا
5 حسام الدین آشنا hesamodin@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه همگام با توسعه اینترنت استفاده از شبکه های اجتماعی هم به سرعت در حال افزایش است. مسئولان و متخصصین زیادی در رابطه با اثرگذاری این شبکه ها بر فرهنگ جامعه اظهار نگرانی کرده اند. گروهی فیلترینگ را پیشنهاد می دهند و گروهی توسعه شبکه های اجتماعی داخلی را. اما علیرغم پیشنهاد شبکه های اجتماعی داخلی مدلی برای مدیریت این شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی با رویکرد فرهنگی است. از آنجایی که در زمینه مدیریت شبکه های اجتماعی داخلی بصورت کلی و با رویکرد فرهنگی بصورت خاص مدلی وجود ندارد لذا در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده گردید. در این پژوهش با 23 نفر از بازیگران اصلی در حوزه شبکه های اجتماعی داخلی از جمله مسئولین تصمیم گیر در این حوزه، مدیران شبکه های اجتماعی، مدیران شرکت های تولید محتوا، مدیران شرکت های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی، اساتید دانشگاه در حوزه فرهنگ و ارتباطات و روحانیون کارشناس فرهنگی مصاحبه صورت گرفت و پس از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و نهایتا کدگذاری انتخابی مدل نهایی استخراج گردید. در این مدل فرهنگ حاکم بر شبکه های اجتماعی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شد و شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای واستراتژی ها و پیامدهای حاصل از اجرای استراتژی ها بیان گردید.