مقاله


کد مقاله : 13970218125729111987

عنوان مقاله : بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی

نشریه شماره : 56 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 624

فایل های مقاله : 1/17 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سحر مشهدی sa.mashhadi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 طهمورث حسنقلی پور thyasory@ut.ac.ir استاد دکترا
3 سهیلا بورقانی فراهانی soheil_15184@yahoo.com استادیار دکترا
4 عبدالحسین کرمپور a_karampour2004@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

یکی از روش¬های مؤثر تبلیغات به ویژه در فضای کسب و کار رقابتی، تبلیغات اقناعی است. تبلیغات اقناعی تکنیکی است که مشتریان را به وسیله¬ی ایجاد اعتماد و انگیزه نسبت به خرید محصول، جذب می¬نماید. با توجه به ضرورت جذب و افزایش تقاضا از سوی مشتری در فضای کسب و کار رقابتی، ضروری است تا عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی شناسایی گردد. به همین منظور در این تحقیق سعی می¬شود تا با تبیین ابعاد و اجزای هر بّعد از عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی، به تعریف این پدیده پرداخته شود. در این تحقیق با بکارگیری رویکرد فراترکیب، به تحلیل نتایج و یافته¬های محققان قبلی پرداخته شده است و با انجام گام¬های این روش، عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی در دنیای کسب و کار، در شش بُعد، بیست زیر بُعد طبقه¬بندی شده است. در نهایت بر اساس فراوانی تعداد کدهای مربوط به زیر ابعاد، چارچوب مفهومی تحقیق، ارایه گردیده است.