مقاله


کد مقاله : 13970720164951

عنوان مقاله : تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو)

نشریه شماره : 59 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 560

فایل های مقاله : 842 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجید بابایی لشکامی majid.babaee@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سیروس امیرقدسی sirous_a@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
3 علی بنیادی نایینی Bonyadi@iust.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش، بررسی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپکو می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد یوان هانگ و دیگران (2010) بوده و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که ظرفيت پويا اثر مثبت و معناداری بر عملکردسازماني دارد. همچنین فرهنگ یادگیری‌سازمانی اثرمثبت و معناداري بر ظرفيت پويا دارد و در نهایت متغیر ظرفیت‌پویا دارای نقش میانجی برای متغیرهای فرهنگ یادگیری‌سازمانی و عملکردسازمانی بوده است. متغیر فرایند سازمانی دارای تاثیر معناداری بر متغیرهای ظرفیت‌پویا و عملکردسازمانی نبوده است. نقش میانجی‌گری ظرفیت‌پویا برای متغیرهای فرایندهای سازمانی و عملکردسازمانی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به نتایج تحقیق و تایید اثر مثبت یادگیری سازمانی بر ظرفیت پویا و نیز اثر مثبت ظرفیت پویا بر عملکرد سازمانی، مدیران می توانند با ارتقاء سطح یادگیری در سازمان به شکل قابل‌توجه‌ای در درجه اول توان و قدرت رقابت و نیز سطح خلاقیت و نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه‌دوم عملکرد سازمان را با بهبود توان رقابتی ارتقاء‌ دهند.