• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات علی بنيادی نائينی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران چکیده کامل
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله این هدف دنبال میشود تا تاثیر معنویت بر شاخص هاي اثر بخشی گروهی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به لزوم استفاده از منابع بومی که از متن فرهنگ اسلامی- ایرانی برخاسته اند تصمیم بر استفاده از کتب متفکر شهید استاد مطهری به عنوان مرجع اصلی در فرایند مدل سازی و نظریه پردازی گرفته شد. در این مطالعه با استفاده از روش های کیفی تحقیق و مطالعات کتابخانه ای،نسبت به استخراج مدل مفهومی اقدام شد و سپس این مدل در فرایند پیمایش و با استفاده از روش های کمی مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از نمونه آماری از كارشناسان ادارات دولتی(استان مازندران) نسبت به آزمون مدل طراحی شده اقدام گردید. این آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و محاسبه رگرسیون پیاده سازی شد که در طی آن همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخشی گروهی مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور ديگران، درك زيباييهاي معنوي و تلطيف احساسات، اعتماد، قدرت يادگيري و رشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو چکیده کامل
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو سعی بر آن دارد تا با ارائه مدلی بر مبنای تئوری اعداد خاکستری سه پارامتره به ارائه راه حلی برای این مسئله بپردازد. بر این اساس با استفاده از روش وزندهی تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی- بولزای به وزندهی معیار های استخراج شده میپردازد و با استفاده از روش پاف به رتبه بندی گزینه های تصمیم اقدام میکند. در انتها برای اعتبار سنجی نتایج این روش، استواری آن در مقابل روش ساو که یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول است بموازات استفاده میشود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحليل و رتبه بندي وضعيت فرهنگ سازماني و بهره وري فردي كاركنان منطبق با شرايط بومي- اسلامي (مطالعه موردي : بانك سپه)
    مريم  فهيما سيد غلامرضا  جلالي نائيني علی  بنیادی نایینی
    صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين ب چکیده کامل
    صاحبنظران حوزه منابع انساني معتقدند كه مدل اجرايي شناخت فرهنگ هر سازمان، بايد مبتنی بر رفتار شناسي فردي، ساختار تشكيلاتي، سيستم مديريتي، ارزيابي عملکرد و شرايط محيطي منطبق بر الگوي بومي باشد. بر اين اساس، پژوهش و تحقيقات در زمينه شاخصه هاي فرهنگ سازماني به منظور تدوين برنامه هاي راهبردي، حائز اهميت مي باشد. از سوي ديگر، در برنامه هاي راهبردی سازمانهاي نوين جهت حفظ و ارتقاي مزيت رقابتي، الگوها و راهكارهاي افزايش سطح بهره وري، مد نظر قرار مي گيرد. در اين پژوهش شاخصهاي مهم سنجش فرهنگ سازماني و بهره وري به روش گراندد تئوري استخراج گرديده اند و به منظور پايش سطح وضعيت كنوني فرهنگ سازمانی بانک سپه با پرسشنامه مورد پيمايش قرارگرفته است. براي تحليل داده ها، از نرم افزار اس پي اس اس، ليزرل و آزمون فريدمن نسبت به بررسي معناداري، رتبه بندي عوامل استفاده شده است. مطابق نتايج اين تحقيق، سطح فرهنگ براي سازمان مورد مطالعه در شرايط مناسبی قرار دارد و ارتقاي بهره وری نيازمند برنامه ريزی يکپارچه راهبردی در سطح کلان و همچنين فردی می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - آموزش حین خدمت منابع انسانی دانشگاه و تاثیر آن در کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ( مطالعه موردی:کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران)
    علی  بنیادی نایینی سید محسن  اقبالی
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم¬و صنعت ایران ¬به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه¬علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان ادار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثیر آموزش حین خدمت بر كيفيت زندگي كاري و عملکرد در ميان كاركنان دانشگاه علم¬و صنعت ایران ¬به مرحله اجرا درآمده است. در راستاي اين هدف جامعه آماري (كليه كاركنان دانشگاه¬علم و صنعت ایران) که 1180 نفر بودندرا به 3 گروه کارکنان خدماتی، کارکنان اداری و اساتید تقسیم بندی نموده¬ایم و از این میان، 500 نفر از كاركنان كه به صورت تصادفي ساده از روي فهرست اسامي كاركنان¬دانشگاه انتخاب شده بودند، به پرسشنامه¬هاي تحقيق پاسخ دادند. روش پژوهش همبستگي بوده و پرسشنامه¬هاي مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه كيفيت زندگي¬كاري (با 27 سوال)که بر اساس مولفه¬های کیفیت زندگی¬کاری¬کاسیو، مرت¬ون طراحی، پرسشنامه نحوه¬آموزش (با 19 سوال)و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان(با 12 سوال) بود. بمنظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است که درآن ضریب پایایی پرسشنامه ارزیابی عملکرد 84/.، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 88/. و ضریب پایایی پرسشنامه نحوه آموزش79/. حاصل شد. در این پژوهش بمنظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و تعیین رابطه¬ی بین 3دسته متغیرمورد بررسی از آزمون همبستگی و بمنظوربررسی داشتن یا نداشتن تفاوت معنادار از تحلیل واریانس استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان دهنده آن می¬باشد که"2 دسته متغیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دارای رابطه¬ی معناداری در سطح 014/. با آموزش کارکنان می¬باشند" ثانیا" متغیر کیفیت زندگی کاری دارای بالاترین تاثیر رگرسیونی و همبستگی می¬باشد" همچنین از مهمترین نتایج این پژوهش بدست آمدن رابطه¬ی معکوس میان سطح تحصیلات کارکنان سازمان و میزان تمایل آنان به آموزش درون سازمانی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر استقرار اقتصاد مقاومتی با روش ویکور فازی
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "تولي چکیده کامل
    تاکید رهبر انقلاب بر مقوله "اقتصاد مقاومتی" در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد. این موضوع تا جائی پیش رفته که در نامگذاری سالها با عناوینی همچون "حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف"، "همت مضاعف، کار مضاعف"، "جهاد اقتصادي" و "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني" خود را نمایان ساخته است. از آنجا که مقاومت از لحاظ لغوی قرابت زیادی با واژه جهاد دارد و از طرفی دیگر اهمیت اقتصاد در نگاه مدیران به شکلی مبرهن نمایان است، این فکر در اذهان شکل میگیرد که اقتصاد مقاومتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله مدیریت جهادی دارد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر ارتباط بین این دو مقوله، به بررسی اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی میپردازد. رویکرد این مقاله استفاده از روش تصمیم گیری با معیار های چند گانه در شرایط غیر قطعی است که این شرایط با استفاده از فضای فازی پیاده سازی میشود. روش تصمیم گیری مورد استفاده در این پژوهش روش ویکور است که به نوبه خود جزو روشهای جدید در این حوزه به حساب می آید. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فرهنگ جهادی به عنوان مهمترین عامل در استقرار نظام اقتصاد مقاومتی خواهد بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سناریونگاری صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم، مبتنی بر رویکرد عدم قطعیت های کلیدی و تحلیل اثرات متقابل
    حامد امینی علی  بنیادی نایینی میرسامان  پیشوایی
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه چکیده کامل
    در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های شورای امنیت، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، برنامه‌ریزی برای حوزه انرژی‌های فسیلی که سال‌ها منبع درآمد اصلی اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، با دشواری‌های زیادی مواجه شده است. بخش نفت و گاز ایران در سطوح مختلف از سرمایه‌گذاری تا فروش با محدودیت‌هایی روبروست که وجود یا عدم وجود آن‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری بخش انرژی را دستخوش تغییرات عمده‌ای کند. علاوه بر این ضرورت توجه به عدم قطعیت‌های ذاتی حوزه انرژی سبب می‌گردد تا برای ارائه راهبرد، استفاده از آینده‌های بدیل بجای یک آینده قطعی ضرورت داشته باشد. مسئله‌ای که کمتر در پژوهش‌های گذشته موردتوجه قرار نگرفته است. این تحقیق بر آن است، با استفاده از روش برنامه‌ریزی سناریویی و مبتنی بر عدم قطعیت‌های کلیدی صنعت نفت و گاز ایران به خلق و توسعه سناریوهای بدیل برای این بخش بپردازد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)
    علی  بنیادی نایینی سیروس امیرقدسی
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران چکیده کامل
    پژوهش حاضر به بررسی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفه‌های هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پرداخته است. نوع تحقيق کاربردی- توسعه ای بوده و از بعد روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صاحبنظران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از روش حد اشباع نظری تعداد 15 نفر در نظر گرفته شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ویژه روش دیمتل بوده است که به وسیله محقق طراحی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش دیمتل انجام شده است. نتایج نشان داد که تأثیرگذارترین عامل خودآگاهی بوده و متغیر رضایت شغلی در رتبه دوم تاثیر‌گذاری قرار داشته است. از نظر شدت تأثیرگذاری مؤلفه‌های هوش هیجانی، به ترتیب خودآگاهی، خودانگیزشی، مهارت‌های اجتماعی، همدلی و خودکنترلی بوده‌اند که بیشترین تأثیرگذاری را داشته اند. تأثیرپذیرترین متغیر تعهد سازمانی بوده است. همچنین در بین مؤلفه های تاثیرگذار هوش هیجانی خود انگیزشی مهمترین عامل می‌باشد که تاثیر بسیار زیادی نیز بر تعهد سازمانی دارد. در‌واقع نتايج اين تحقيق بيان مي دارد كه خود انگيزشي همچون موتور محركه اي است كه در صورت كاركرد مناسب مي‌تواند باعث حركت پر شتاب تعهد سازماني، همدلي، خود كنترلي و حتي مهارتهاي اجتماعي گردد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک ـ بیمه؛ مطالعه موردی: بانک ملت و بیمه ما
    حمیدرضا نورعلیزاده علی  بنیادی نایینی محسن صادقی
    بسیاری از مطالعات مرتبط با سنجش کارایی، به محاسبه آن و نهایتا تحلیل ورودی‌ها و خروجی‌های می‌پردازد. این مطالعات هرچند که در برآورد و رتبه‌بندی واحدهای مورد مطالعه دست‌آوردهای درخوری داشته‌اند اما از تبیین ریشه‌های کارآمدی و ناکارآمدی غافل مانده‌اند. امری که به نظر می‌رس چکیده کامل
    بسیاری از مطالعات مرتبط با سنجش کارایی، به محاسبه آن و نهایتا تحلیل ورودی‌ها و خروجی‌های می‌پردازد. این مطالعات هرچند که در برآورد و رتبه‌بندی واحدهای مورد مطالعه دست‌آوردهای درخوری داشته‌اند اما از تبیین ریشه‌های کارآمدی و ناکارآمدی غافل مانده‌اند. امری که به نظر می‌رسد ریشه آن در رویکردهای نسبتا مجزای مورد نیاز برای پژوهش در این دو بخش نهفته باشد. بر این اساس مطالعه پیش‌رو، پژوهشی دو مرحله‌ای را برای شناسایی عوامل موثر بر کارایی شعب بانک‌بیمه پیشنهاد می‌دهد که در مرحله نخست با استفاده از ادبیات کارایی و مشخصا روش تحلیل پوششی داده‌ها DEA، کارایی آنها برآورد شده و سپس با استفاده از ادبیات مدل‌های تعالی و مشخصا بخش توانمندساز مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM به شناسایی عوامل تبیین‌کننده کارایی شعب بانک‌بیمه با استفاده از رگرسیون چندگانه یک متغیره میپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش بدست آوردن داده‌ها تحلیلی– ریاضی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این تحقیق جهت برآورد و تبیین عوامل موثر بر کارایی، شعب بانک‌بیمهی بانک ملت در سال 94 بوده است. در اين پژوهش ابتدا، کارایی میز بانک‌بیمهی بانک ملت و بیمه ما، با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها (DEA)، برآورد و رتبه‌بندی شده‌اند و سپس با استفاده از چک لیست ارزیابی مبتنی بر EFQM، تاثیر عوامل توانمندساز مدل EFQM بر کارایی شعب، توسط تحلیل رگرسیون چندگانه یک‌متغیره مورد تحقیق قرار گرفته است. بر این اساس، عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک‌بیمهی بانک ملت و بیمه ما به ترتیب اثرگذاری: کارکنان، شراکت و منابع، فرآیند محصولات و خدمات، استراتژی و رهبری میباشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو)
    مجید بابایی لشکامی سیروس امیرقدسی علی  بنیادی نایینی
    هدف پژوهش، بررسی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپ چکیده کامل
    هدف پژوهش، بررسی تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا در شرکت اپکو است. پژوهش حاضر از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت اپکو می‌باشد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد یوان هانگ و دیگران (2010) بوده و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم افزار لیزرل انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که ظرفيت پويا اثر مثبت و معناداری بر عملکردسازماني دارد. همچنین فرهنگ یادگیری‌سازمانی اثرمثبت و معناداري بر ظرفيت پويا دارد و در نهایت متغیر ظرفیت‌پویا دارای نقش میانجی برای متغیرهای فرهنگ یادگیری‌سازمانی و عملکردسازمانی بوده است. متغیر فرایند سازمانی دارای تاثیر معناداری بر متغیرهای ظرفیت‌پویا و عملکردسازمانی نبوده است. نقش میانجی‌گری ظرفیت‌پویا برای متغیرهای فرایندهای سازمانی و عملکردسازمانی مورد تایید قرار نگرفت. با توجه به نتایج تحقیق و تایید اثر مثبت یادگیری سازمانی بر ظرفیت پویا و نیز اثر مثبت ظرفیت پویا بر عملکرد سازمانی، مدیران می توانند با ارتقاء سطح یادگیری در سازمان به شکل قابل‌توجه‌ای در درجه اول توان و قدرت رقابت و نیز سطح خلاقیت و نوآوری سازمان را بهبود دهند و در درجه‌دوم عملکرد سازمان را با بهبود توان رقابتی ارتقاء‌ دهند. جزييات مقاله