مقاله


کد مقاله : 13971128177630

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نشریه شماره : 65 فصل زمستان 1399

مشاهده شده : 230

فایل های مقاله : 926 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسعود موسوی نژاد masoud_mn71@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علیرضا شهرکی shahrakiar@hamoon.usb.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه با شتاب گرفتن روند توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در سطح جهان و نياز تجارت به حضور بانک ها برای انتقال منابع مالي، اهمیت بکارگیری بانكداري اينترنتي بیش از پیش نمایان شده است. در حال حاضر به نظر مي رسد بانک ها بايد به بانكداري اينترنتي که يكي از سرشاخه هاي مهم بانكداري الكترونيک است، توجه شگرفی نشان داده و براي فرهنگ سازي و آموزش اين روش، گام هاي مؤثرتري بردارند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی و رتبه بندی بانک ها بر اساس انتظارات با روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی انجام شده است. پس از مطالعات کتابخانه ای و نظرات خبرگان، انتظارات کاربران شناسایی شده و پرسشنامه ای بر اساس روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد و نظرات 20 نفر از خبرگان جمع آوری گردید. نتایج این روش بیانگر آن بود که به ترتیب معیارهای سهولت استفاده، دسترسی و خدمات حرفه ای دارای اوزان بیشتری هستند و در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند. بنابراین با توجه به محصول اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی، می توان اولویت های مختلف مشتریان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و خدمات را بر اساس نیازهای آنان طراحی و مدیریت نمود.