• صفحه اصلی
  • شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971128177630 بازدید : 1132 صفحه: 229 - 240

نوع مقاله: پژوهشی