مقاله


کد مقاله : 13980328190219

عنوان مقاله : الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران

نشریه شماره : 60 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 99

فایل های مقاله : 863 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 وجه الله قربانی زاده vghorbanizadeh@gmail.com دانشیار دکترا
2 حبیب رودساز mohammad.s.19163@gmail.com دانشیار دکترا
3 محمد صادقی mohammad.s.1963@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

عصر دانايي محور كه در آن دانش، بسان مهمترين سرمايه سازمان‌ها محسوب مي‌شود، نيازمند رويكرد متفاوت مديريتي نسبت به مسائل سازمان و كاركنان است. از اين رو رهبران اثرگذار به شكل مستمر ميزان توليد، نشر، تبادل و به كارگيري دانش در بين كاركنان خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند تا از اين طريق بتوانند راهكارهاي نيل به اهداف سازماني را كسب كنند و عملكرد سازمان را بهبود دهند. هدف این مقاله طراحی الگوي تاثير مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در شهرداري تهران است. نوع تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شيوه گردآوري داده ها توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماري اين تحقیق مدیران ، مشاوران و کارشناسان متخصص و فني شهرداری تهران در بالاترين مراتب شغلي سازماني (سه رده شغلي 14- 15-16) است كه تعداد آنها برابر با 2467 نفر مي باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با 332 نفر بر اساس فرمول كوكران به دست آمد. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. به منظور برازش مدل مفهومي تحقیق و آزمون فرضيات از روش مدلسازي معادلات ساختاری و نرم‌افزار ليزرل استفاده گردید. نتايج پژوهش نشان داد كه متغيرهاي مدیریت دانش فردی و سبک رهبری بر عملکرد سازمانی شهرداری تهران تاثير معناداري دارند؛ همچنين تاثير متغير مدیریت دانش فردی بر سبک رهبری مورد تائيد قرار گرفت.