مقاله


کد مقاله : 13981110215110

عنوان مقاله : پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو: مروری نظام‌مند

نشریه شماره : 62 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 74

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فرهاد توده روستا frousta@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی حیدری aheidary@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 علی اصغر پورعزت pourezzat@ut.ac.ir استاد دکترا
4 امیر البدوی albadvi@modares.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ در هر کشور شناخته می‌شود و در رشد اقتصادی آن نقش بسزایی دارد. بنابراین شرکت‌ها برای رقابت در عرصه جهانی نیاز به بازنگری استراتژی‌های خود بر اساس شناخت شرایط محیطی و عوامل اثرگذار بر راهبرد خود دارند، تا بر‌اساس آن استراتژی خود را در قالب اتحادها، همکاری‌ها و مشارکت‌ها پایه‌ریزی نمایند. هدف این پژوهش شناسایی پیشران¬های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو می‌باشد. روش به کاررفته در پژوهش حاضر، مرور نظام‌مند است که بر اين اساس 49 مقاله مربوط به پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر همکاری‌های راهبردی بین‌المللی صنعت خودرو در پایگاههای اطلاعات علمی بین¬المللی مانند Web of Science، Scopus و Google Scholar و همچنین پایگاههای علمی داخلی که در بین سال¬های 2006 تا 2019 انتشار يافته‌اند، استخراج و پس از انجام فرآيند غربالگری با استفاده از روش کدگذاری و با کمک نرم‌افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مجموعه پیشرانهای کلیدی تحولات ‌فناوری صنعت خودرو، سیاست‌گذاری صنعتی در حیطه خودرو، عوامل قانونی و نهادی، روند جهانی صنعت خودرو و تعاملات بین‌المللی کشور، بیشترین سهم اثرگذاری در جهت‌دهی همکاری‌های راهبردی بین‌المللی در صنعت خودرو را داشته‌اند.