• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین و طراحی مدل مدیریت اخلاق مدار مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی مفاهیم بلند دعای جوشن کبیر
    مجتبی  رفیعی محمد  موسوی محمد  کرمانی
    نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت س چکیده کامل
    نوشتار حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای جوشن کبیر، از منظر متمایز و تازه ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. جهت سازمان دهی داده های حاصل از دعای جوشن کبیر، از نرم افزار خاص آنالیز داد ه ‏هاي کیفی MaxqdA2 استفاده شده است. یافته های این پژوهش ابعاد مدیریت اخلاق گرا را در هفت درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بردباری، عزت مداری، تعالی گرایی، توازن و پایداری و مدیریت نامحسوس ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق گرا" با ویژگی های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی
    علی  شاه نظری علی  نجاتبخش اصفهانی علی اصغر پورعزت مریم  سلیمانی
    جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. چکیده کامل
    جهانی شدن اقتصاد باعث شده است که نیاز به آشنایی با دیدگاه اسلامی نسبت به تجارت به منظور درک عوامل شکل دهنده رفتارهای مشتریان مسلمان برای تجارت جهانی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی برای ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی می باشد. متغیرهای مهم تأثیر گذار بر برند حلال با استفاده از روش زمینه ای از ادبیات موضوع استخراج شده و مبنای روش دلفی قرار گرفت. در ادامه، پرسشنامه دلفی در اختیار 30 نفر از متخصصین حوزه برند حلال در کشورجمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با تکرار روش دلفی درچهاردور درنهایت به متغیرهایی کلان و خرد تحقیق دست یافته تا با بررسی نظرات متخصصین ، در نهایت 28 متغیر در قالب 4 دسته متغیر کلان بنام متغیرهای ساختاری ، رفتاری ، محتوایی و راهبردی شناسایی و مدل ارتقای جایگاه برند حلال در بازارهای جهانی طراحی و اعتبارسنجی شد. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری ، مدل استخراج شده مورد تأیید قرار گرفت.علاوه بر آن اولویت متغیرهای شناسایی شده تبیین ، تحلیل و تفسیر گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه یک مدل استوار به منظور انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی-بولزای و روش رتبه بندی پاف بر روی اعداد خاکستری سه پارامتره
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو چکیده کامل
    امروزه در فضای رقابتی بازار ها، دیگر شرکت ها توانائی تهیه تمامی مایحتاج خود را ندارند. برای این منظور به استفاده از زنجیره تامین روی می آورند. انتخاب تامین کنندگان در پژوهش ها و مطالعات متعددی به عنوان یک مسئله تصمیم گیری با معیار های چند گانه مطرح شده است. مقاله پیش رو سعی بر آن دارد تا با ارائه مدلی بر مبنای تئوری اعداد خاکستری سه پارامتره به ارائه راه حلی برای این مسئله بپردازد. بر این اساس با استفاده از روش وزندهی تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی- بولزای به وزندهی معیار های استخراج شده میپردازد و با استفاده از روش پاف به رتبه بندی گزینه های تصمیم اقدام میکند. در انتها برای اعتبار سنجی نتایج این روش، استواری آن در مقابل روش ساو که یکی از روش های شناخته شده و مورد قبول است بموازات استفاده میشود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان تهران)
    غلامرضا  طالقانی نرگس  باطبی علی  غفاری
    ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتل چکیده کامل
    ادراک عدالت سازمانی ,به منظور اثربخشی عملکرد سازمانها و رضایت افراد در سازمان یک ضرورت اساسی به شمار می آید و سازمان باید در جهت تحقق این مهم ,همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد.از طرف دیگر تعهد سازمانی عامل مهمی جهت پیش بینی تمایل افراد به بقای سازمان می باشد و از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می کند. پژوهش حاضر رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی را بررسی می کند.جامعه هدف شرکت مخابرات استان تهران انتخاب و از میان 650پرسنل این شرکت 245نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه تصادفی انتخاب شدند.عدالت سازمانی متغیر مستقل و تعهد سازمانی متغیر وابسته این پژوهش است.هر یک از دو مفهوم عدالت سازمانی و تعهد دارای سه بعد می باشند.این پژوهش از یک فرضیه اهم و12 فرضیه اخص تشکیل شده است.یافته ها نشان می دهد که فرضیه اهم تایید و از میان فرضیات اخص 8 فرضیه تایید شدند. نتایج نشان می دهد که میان عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود داردو هرچه التزام به رعایت عدالت سازمانی در میان مدیران بیشتر باشد,به تبع آن تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش خواهد یافت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
    سید مصطفی  رضوی حسین  صفری محمد هادی  علی احمدی
    امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموا چکیده کامل
    امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموار سازد، چرا که علاوه بر پايش اهداف مالي، ساير عوامل موثر و کلیدی رشد و موفقیت را هم در نظر گرفته و كنترل مي كند]3[. نقشه استراتژی حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقيقت مدل علت و معلولی پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف استراتژیک سازمان، مسير رشد در سازمان را مشخص مي كند]6[. براي بهبود و گسترش كاربرد مدل كلاسيك كارت امتيازي متوازن در سال هاي اخير، روشهاي متنوعيمورداستفاده قرارگرفته است كه به تركيب آن با مدل هاي كمي و كيفي پرداخته اند]8[. در اين پ‍ژوهش که نوعی از مطالعه موردی یا موردکاوی برای شرکت نفت سپاهان محسوب می شود، پس از مطالعه ادبيات استراتژی، كارت امتيازي متوازن و بررسي راه حل هاي ارائه شده جهت بهبود كاربرد آن در توسعه نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك، به بررسی جدیدترین نمونه روش های الویت بندی اهداف استراتژیک پرداختیم. نهایتا مدلي پيشنهاد گرديد که پس از وزن دهی و الویت بندی مضامین و اهداف استراژیک، نقشه استراتژی شرکت نفت سپاهان را ترسیم کند]1[. پرونده مقاله