مقاله


کد مقاله : 139412082220391233

عنوان مقاله : مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 1723

فایل های مقاله : 361 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رکسانا فکری r.fekri@pnu.ac.ir استادیار دکترا
2 مهدی احمدی ahmadi@PhD.pnu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 مرضیه باباییان پور m_babaeian@pnu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

نوآوري هاي فن آوری و نيازهاي در حال تغيير مشتريان، سازمان ها و شركت های امروزی را با رقابت زياد و محيطی نامطمئن مواجه کرده است. سریعترین راه تطبیق با چنین محیط متلاطم و نامطمئنی، جهت گیری به سمت چابک سازی سازمان است. سازمانهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از اين رو، بررسي گسترده اي با هدف تدوین مدل مفهومی چابک سازی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی در ادبيات موضوع صورت گرفت و با استفاده از نظر تکمیلی خبرگان شاخص های اولیه تاثیر گذار بر چابکی زنجيره تأمين سازمانهای خدماتی شناسايي و سپس در ارزیابی اهمیت هر عامل در قالب پرسشنامه، از نظرات کارشناسی ایشان بهره برداری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحليل عاملي اکتشافی از ميان شاخصهاي شناسايي شده، 11 عامل اصلی براي چابک سازی زنجيره ي تأمين سازمانهای خدماتی معرفی گردید. این عوامل عبارتند از: یکپارچه سازی مناسب اجزای زنجیره تامین خدمات، ارتقا کیفیت و انعطاف خدمات، حساسیت و پاسخگویی به بازار، طراحی و توسعه مشتری محور خدمات، توسعه مهارتهای کارکنان و رضایت گیرنده خدمات، اتخاذ استراتژی نوآورنه و حل مسایل استرتژیک، توسعه ارائه خدمات، برنامه ریزی منعطف و پویا، توجه به وضعیت مالی سازمان و بازار هدف، بکارگیری زیرساخت های مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات، به روز کردن اطلاعات تامین کنندگان و رقبا. با بکارگیري این عوامل مدیران واحدهاي خدماتی میتوانند قدرت پاسخگویی ارائه خدمات را افزایش داده و سهم بیشتری از بازارهاي رقابتی را در اختیار بگیرند. نهایتا با استفاده از روش نگاشت مفهومی این مولفه های غالب موثر و مدل علّی روابط آنها تدوین و آثار مستقیم و غیر مستقیم این عوامل بر چابکی زنجیره تامین سازمانهای خدماتی بررسی گردید.