مقاله


کد مقاله : 139412082248291236

عنوان مقاله : طراحی و تبیین مدل حاکمیت عمومی: با استفاده از روش رویش نظریه ها مورد مطالعه سازمان های دولتی استان فارس

نشریه شماره : 42 فصل بهار 1394

مشاهده شده : 722

فایل های مقاله : 451 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طاهره فیضی tahereh_feizy@yahoo.com دانشیار دکترا
2 علیرضا موغلی moghali@yahoo.com استاد دکترا
3 مسعود گرامی پور mgramipour@yahoo.com استادیار دکترا
4 رضا زارع Rezazare1389@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه شهروندان احساس جدایی و بیگانگی از سازمان¬های دولتی می¬کنند و بر این باورند که مقامات و کارگزاران دولتی به منافع شخصی خویش چشم دوخته و از مردم فاصله گرفته¬اند. یک سازمان دولتی را نمی¬توان تنها بر اساس خوب بودن خدماتش مورد قضاوت قرار داد، بلکه سازمان بایستی از لحاظ مسئولیت¬های سیاسی، محیطی و اجتماعی نیز خوب باشد. نسل جدیدی از اصلاحات سازمان¬های دولتی اخیراً شروع شده است که حاکمیت عمومی نام گذاری می¬شود. این مقاله، مبتنی بر پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد مفهوم¬سازی داده¬بنیاد به مطالعه¬ی عوامل مؤثر بر شکل¬گیری حاکمیت عمومی در سازمان¬های دولتی استان فارس می¬پردازد. در این راستا با 32 تن از مدیران ارشد سازمان¬های دولتی استان فارس به عنوان نمونه و به روش نیمه ساختار یافته مصاحبه شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم¬افزار اطلس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمرکززدایی اداری به عنوان شرایط علی و در تعامل با پاسخگویی عمومی به عنوان پدیده¬ی محوری و اعتماد عمومی به عنوان راهبرد باعث شکل¬گیری و پیامد حاکمیت عمومی می¬شوند.