• صفحه اصلی
  • مدل مفهومی چابک سازی زنجیره ی تامین سازمانهای خدماتی با استفاده ازروش نگاشت مفهومی فازی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412082220391233 بازدید : 3428 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط