مقاله


کد مقاله : 139412121423571358

عنوان مقاله : ارزیابی خصیصه های کارآفرینی کارکنان بانک سامان

نشریه شماره : 30 فصل بهار 1391

مشاهده شده : 929

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 پيمان اخوان Akhavan@iust.ac.ir دانشیار دکترا
2 محمدرضا زاهدی Zahedi@mut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
3 تکتم ژیان 21@21.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت حفظ حضور در بازارهای جهانی و صحنه رقابتی دنیای حاضر، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی در سازمانها بطور عام و در سازمان های مالی همچون بانک ها بطور خاص می تواند نقش بسزایی در نیل به اهداف اقتصادی داشته باشد. بنابراین ضروری به نظر می رسد که هر سازمان به بررسی و شناخت ویژگی های کارآفرینی کارکنان بپردازد تا از این طریق بتواند با آموزش این نیروها و ارائه راه کارهای مناسب به سوی فرآیند کارآفرینی گام بردارد. در این راستا این تحقیق به ارزیابی خصیصه های کارآفرینی (استقلال طلبی، توفیق طلبی،خلاقیت،ریسک پذیری، عزم و اراده) کارکنان بانک سامان از لحاظ میزان دارا بودن این خصیصه ها می پردازد و تاثیر جنسیت و وضعیت تاهل و سابقه کار و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی آنها از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. این تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان است وحجم نمونه آماری تحقیق 85 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه " تست جامع کارآفرینی" استفاده شده است که مشتمل بر 54 سؤال در خصوص خصیصه های کارآفرینی می باشد. ضریب اعتبار و پایایی پرسشنامه مذکور 71 درصد برآورد شده است. تجریه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss انجام می پذیرد. در این تحقیق محقق به دنبال این سؤال بوده است که کارکنان بانک سامان چه میزان از ویژگی های شخصیتی کارآفرینی برخوردار هستند تا این امر مقدمه ای برای سوق دادن سازمان به سوی فعالیت های کارآفرینانه باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد اگر چه كاركنان بانك سامان حداقل هاي لازم براي كارآفرين بودن را دارا نيستند ولي 22 درصد از آنها واجد شرايط كارآفريني مي باشند. از سوي ديگر براساس تحليل هاي صورت پذيرفته خصيصه عزم و اراده از اهميت بيشتري در بين كاركنان بانك برخوردار بوده و در مقابل خصیصه استقلال طلبی دارای اولویت آخر مي باشد. همچنین کارکنان بانک سامان از میانگین خصیصه های استقلال طلبی، توفیق طلبی، خلاقیت، ریسک پذیری، عزم و اراده برخوردار نیستند. همچنين تعداد كاركنان زن از لحاظ دارا بودن خصيصه استقلال طلبي نسبت به مردان كارمند بيشتر بوده و مرداني كه داراي شرايط خصيصه هاي عزم واراده،‌ ريسك پذيري و توفيق طلبي مي باشند نسبت به زنان بيشتر هستند و در مورد خصيصه خلاقيت تعداد هر دو گروه يكسان است. بعلاوه نتایج نشان میدهند که جنسیت و وضعیت تاهل و محل خدمت کارکنان بر کارآفرینی تأثیر نداشته ولی بین سابقه کاری کارکنان و کارآفرینی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.