مقاله


کد مقاله : 13941212189251375

عنوان مقاله : طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1391

مشاهده شده : 1213

فایل های مقاله : 332 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نیما قاسم‌نژاد مقدم N_Ghasemnejhad@yahoo.com - -
2 محمد نریمانی راد 47@47.com - -

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضییات فازی و با توجه به عوامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز، ارائه دهیم. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، ورودیها عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند که عبارتند از: 1- کارهایی که هماورد طلب و چالشگرباشند،2- یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، 3- شرایط مناسب کاری، 4- دوستان و همکاران مساعد. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است، اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است. قوانین مورد استفاده به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند، و در انتها خروجی سیستم و مدل که میزان رضایت شغلی می‌باشد، بدست می‌آید. این امر با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است. در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شرکتهای دولتی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده که نتایج آن بشرح زیر است:کارکنان سازمان دارای رضایت شغلی 42/0 متوسط و 58/0 بالا (در محدوده ] 1 0[) می باشد و بطور فازی می توان بیان کرد که میزان رضایت تا حدودی بالاست