• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ترکیب سیستم دانش پایه و تحلیل فرآیند شبکه ای برای برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: شهرداری منطقه 4 تهران
    میثم  جعفری سید حسین  سیدی حامد  نوذری
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمای چکیده کامل
    کارت امتیازی متوازن و معیارهای کنترل عملکرد، برای اولین بار توسط کاپلان و نورتون (1992) توسعه داده شد. کارت امتیازی متوازن یک دید جامع از عملکرد کلی و اهداف استراتژیک سازمان را فراهم می کند. کارت امتیازی متوازن‏ معیارهای مالی را با شاخص های عملکرد کلیدی برای ایجاد نمایی که ارزیابی جنبه های مالی و غیرمالی را همزمان در نظر می گیرد، ادغام می نماید. به این دلیل که برنامه ریزی استراتژیک یک نیاز واقعی در تجارت است این مطالعه از یک رویکرد ترکیبی به کارت امتیازی متوازن و سیستم های دانش پایه استفاده می کند که در نهایت از روش تحلیل فرآیند شبکه ای (ANP) استفاده می کند . این سیستم استراتژی های عملیاتی، مدیریتی یا شرکتی را با چشم اندازهای جنبه های رشد و یادگیری ، فرآیندهای داخلی، رضایت مشتری و عملکرد مالی انتخاب و مرتب می کند. همچنین این سیستم تصمیم گیرنده را در مشخص کردن وزن استراتژی های خاص کمک می کند. کارت امتیازی متوازن براساس سیستم دانش پایه برنامه ریزی استراتژیک اتوماتیک و کارا را تسهیل می کند. مدل توسعه داده شده در شهرداری منطقه 4تهران پیاده سازی شده که در انتها نتایج آن ارایه می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی عوامل موثر بر تقويت هوش فرهنگی مدیران شهری در تعاملات فرهنگي با شهروندان
    مجتبی  امیری منیر  عزیزی غلامرضا  طالقانی
    هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخ چکیده کامل
    هدف اين پژوهش بررسي هوش فرهنگي در سطح يك شهر است، شهري چون تهران كه خرده فرهنگ‌هاي بسيار متفاوت را در خود جاي داده است. با افزايش مهاجراني با هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي متفاوت از سايرمناطق كشور به شهر تهران ، مديران شهري به عنوان برنامه ريزان و اداره‌كنندگاه شهر، به شناخت و تقويت توانايي هوش فرهنگي نياز دارند تا تعامل بهتري با شهرونداني با فرهنگ‌هاي متفاوت و حتي با كاركنان خود شهرداري كه داراي فرهنگي متفاوتي هستند داشته باشند. مديران شهري به جهت قرار گرفتن در محيطي كه با خرده‌فرهنگ‌هاي متفاوت سروكار دارد بايد مهارت هوش فرهنگي را كسب نمايند. با گسترش شهرها و افزایش مهاجرت‌ها، جوامع به ترکیبی از فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های نژادی و قومی تبديل شده‌اند. در کلان شهری همچون تهران به دلیل تعدد فرهنگ های متفاوت شهروندان، مدیران شهری باید توان کنش سازنده و اثربخش در این محیط چند فرهنگی را داشته باشند تا بتوانند رضایت شهروندان را کسب کنند. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده های جمع‌آوری شده از پرسشنامه ها از روش‌هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. با توجه به نتايج آماري به دست آمده با نرم‌افزار R، مشخص شد كه بيشترين تاثير بر هوش فرهنگي به ترتيب متعلق است به ابعاد: شناختي، رفتاري، فراشناختي، و انگيزشي. در هوش فرهنگی ، قوی‌ترین شاخص بعد انگیزشی و ضعیف‌ترین شاخص بعد فراشناختی است. ابعاد رفتاری و شناختی عملکرد مشابهی در ارتباط با هوش فرهنگی دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تبیین عوامل موثر برپیاده سازی سامانه ی مدیریت دانش در شرکت های فناورکوچک مستقر در مراکز رشد فناوری
    مصطفی  کاظمی غلامرضا  ملک زاده
    پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این م چکیده کامل
    پژوهش در رابطه با عوامل موثربر موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط کمتر صورت گرفته است.مطالعات موجود عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش را از دیدگاه شرکت های بزرگ مورد بررسی قرار داده اند ولی به نیازهای شرکت های کوچک توجه چندانی نشده است . این مقاله در پی ایجاد پلی برروی این شکاف مطالعاتی است . با بررسی و مرورمطالعات انجام شده،یازده عامل که به نظر می رسد برای شرکت های کوچک مناسب باشند انتخاب گردید و یک ارزیابی عملی با بهره گیری ازنظرات یک گروه کارشناسانی و خبره،فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفت. نتایج کلی رضایتبخش و مثبت بود وعوامل شناسائی شده مورد تأئیدگروه خبرگان قرار گرفت. این مجموعه از عوامل می تواند در هنگام اقدام برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های کوچک مورد استفاده قرار گیرد و به مدیران کمک کند زبانی مشترک به دست آورند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)
    مهرداد  بذرپاش علیرضا  باباخان مجید  پورمسگری
    کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متع چکیده کامل
    کشورها و سازمان های صاحب فناوری براي دستيابي به سود، مبادرت به فروش فناوريهاي خود به آنها که کمتر توسعه يافته اند، می کنند. انتخاب روش مناسب انتقال فناوری می تواند در تحقق اهداف پروژه های انتقال فناوری نقش مهمی ایفا کند. در صنعت نیروگاهی ایران به دلیل وجود تجربه های متعدد در زمینه انتقال فناوری، ضروری است روش های مناسب انتقال فناوری برای افزایش احتمال موفقیت پروژه های آتی و پیشگیری از وقوع تجربه های ناموفق، اولویت بندی شوند. در این پژوهش، برای انتخاب روشهای مناسب انتقال فناوری، از یک مدل سه مرحله ای شامل خوشه بندی روش ها، اولویت بندی خوشه ها و رتبه بندی عناصر داخل هر خوشه به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و نظرات 30 نفر از خبرگان، استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار نتایج، مجددا روش های انتقال فناوری با روش تاپسیس فازی ، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده در این مرحله، نیز مشابه نتایج تحلیل سلسله مراتبی فازی بوده و آن ها را تایید کردند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - ارزیابی عملکرد زیر شاخه های صنایع ايران با رويكرد تحليل مؤلفه‌هاي اصلي و تاکسونومی
    علی  محمدی مهسا  هوشنگی
    هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي ا چکیده کامل
    هدف اين مقاله، سنجش و ارزيابي عملكرد صنعت كشور بر اساس تعدادي از شاخص هاي بهره وري و نهايتاً رتبه بندي كامل تمامي زير شاخه هاي صنايع مي باشد. تحقيق بر روي 23 زير شاخه صنعتي كشور طي سال هاي 1380 الي 1385 صورت گرفته است. ابتدا با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل مؤلفه هاي اصلي، بارزترين شاخص هاي مؤثر بر عملكرد، شناسايي شده است. نتايج نشان مي دهد كه در ميان شاخص هاي بهره وري، مهمترين شاخص ها سه شاخص «رقابت پذيري نيروي كار»، «بهره وري نيروي كار» و «نسبت ارزش محصولات توليد شده به تعداد كل شاغلين» مي باشد. نتايج رتبه بندي حاصله توسط دو روش تحليل مؤلفه اصلي و تاكسونومي بيانگر آن است كه زير شاخه هاي « صنايع توليد ذغال كك، پالايشگاه هاي نفت»، «صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي» و « توليد فلزات اساسي» بالاترين رتبه ها را داشته اند. همچنين آزمون همبستگي كندال نشانگر وجود رابطه معني دار بين نتايج حاصل از دو روش رتبه بندي مي باشد. بنابراين نتايج حاصله از اعتبار مناسبي برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایت شغلی (با تاکید بر عوامل چهارگانه رابینز)
    نیما  قاسم‌نژاد مقدم محمد  نریمانی راد
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سن چکیده کامل
    با توجه به اهمیت مسئله رضایت شغلی و نقش آن در موفقیت سازمان، این مقوله از دیر باز مورد توجه صاحبنظران امر مدیریت قرار گرفته است، ولی به دلیل کیفی بودن مسئله اندازه‌گیری و سنجش آن بطور کارآ و دقیق امکان‌پذیر نمی‌باشد. حال در این تحقیق سعی برآنیم که یک مدل خبره‌ای برای سنجش میزان رضایت شغلی با کمک ریاضییات فازی و با توجه به عوامل تعیین کننده رضایت شغلی رابینز، ارائه دهیم. در سیستم خبره فازی طراحی شده در تحقیق حاضر، ورودیها عوامل چهارگانه رابینز می‌باشند که عبارتند از: 1- کارهایی که هماورد طلب و چالشگرباشند،2- یکسان بودن حقوق و مزایای شغلی، 3- شرایط مناسب کاری، 4- دوستان و همکاران مساعد. تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است، اما بر اساس روش انجام کار تحقیق توصیفی است. قوانین مورد استفاده به کمک افراد خبره تدوین شده و پایگاه دانش ما را تشکیل می‌دهند، و در انتها خروجی سیستم و مدل که میزان رضایت شغلی می‌باشد، بدست می‌آید. این امر با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام گرفته است. در نهایت مدل ارائه شده در یکی از شرکتهای دولتی با جامعه آماری 198 نفری و نمونه 50 نفری پیاده شده که نتایج آن بشرح زیر است:کارکنان سازمان دارای رضایت شغلی 42/0 متوسط و 58/0 بالا (در محدوده ] 1 0[) می باشد و بطور فازی می توان بیان کرد که میزان رضایت تا حدودی بالاست پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی تاثیر معنویت بر شاخص های اثر بخشی گروهی بر پایه نظرات شهید مطهری
    علی  بنیادی نایینی محمد حسن  کامفیروزی
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران چکیده کامل
    پدیده ای که در قرن بیستم و بیست و یکم خود را نمایان کرده است موضوعي است که نام آنرا بحران معنویت گذارده اند. تاثیر این بحران تا اندازه ای است که اغلب متفکرین و نویسندگان در این باره قلم فرسایی کرده اند. امروزه نقش و تاثیر معنویت در سازمان ها و جوامع مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گرفته است. در این مقاله این هدف دنبال میشود تا تاثیر معنویت بر شاخص هاي اثر بخشی گروهی شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به لزوم استفاده از منابع بومی که از متن فرهنگ اسلامی- ایرانی برخاسته اند تصمیم بر استفاده از کتب متفکر شهید استاد مطهری به عنوان مرجع اصلی در فرایند مدل سازی و نظریه پردازی گرفته شد. در این مطالعه با استفاده از روش های کیفی تحقیق و مطالعات کتابخانه ای،نسبت به استخراج مدل مفهومی اقدام شد و سپس این مدل در فرایند پیمایش و با استفاده از روش های کمی مورد آزمون قرار گرفت. در این مطالعه با استفاده از نمونه آماری از كارشناسان ادارات دولتی(استان مازندران) نسبت به آزمون مدل طراحی شده اقدام گردید. این آزمون با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و محاسبه رگرسیون پیاده سازی شد که در طی آن همبستگی معنویت با چهار شاخص اثر بخشی گروهی مورد تایید قرار گرفت. این شاخصه ها عبارتند از: اهتمام به امور ديگران، درك زيباييهاي معنوي و تلطيف احساسات، اعتماد، قدرت يادگيري و رشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با استفاده از مدل هریسون و والکر
    علی اکبر  جوکار نبی الله  نجاتی زاده
    ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي چکیده کامل
    ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصر شگفت انگيز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غير قابل باور فناوري و خلاقيت است. با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوترها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند. طی این سالها، فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفت های فنی باعث دگرگونی سریع بازارها شده است. موفقیت در بازارهای پرچالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که در محیطی کاملاً رقابتی و به دور از حمایت های نامعقول فعالیت داشته باشند، محیطی که در آن از شکل گیری موانع رقابتی بطور جدی و در صورت نیاز قانونی جلوگیری به عمل آید، و بقاء و رشد در آن فقط در سایه تأمین رضایت بیشتر مشتری میسر گردد. در این تحقیق تلاش می شود تا با شناسایی انتظارات مشتریان، بازار و رقبا به ارائه راه کارهایی بپردازد. بدین منظور براساس مدل هریسون و والکر که به 4 بعد رقابت گرایی، مشتری گرایی، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار اشاره دارد، در بین 250 نفر از کارمندان بانک ملی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می رسد بنابر باور برخی از صاحبنظران، بازارگرايي با تأثیر از عملکرد کسب و کار بتواند به نتايج مطلوبي برسد. از این رو به منظور بررسی فرضیه ‌هایی که مبتنی بر مدل این مطالعه می ‌باشند، پرسش‌ نامه ساخته شده پس از تأیید روایی و پایایی، بین کارمندان بانک ملی شهرستان گرگان به عنوان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها، حاکی از آن بود که مشتری گرایی در تعامل با رقابت گرایی و گرایش به بازارگرایی تأثیر مؤثری بر روی عملکرد کسب و کار دارد. پرونده مقاله