• صفحه اصلی
  • واکاوي ابعاد و مولفه هاي مدل شايستگي هاي مديران در سيستم بانکي (يک رويکرد کيفي)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412121717441369 بازدید : 2911 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط