مقاله


کد مقاله : 139412121947271390

عنوان مقاله : اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)

نشریه شماره : 34 فصل بهار 1392

مشاهده شده : 1202

فایل های مقاله : 439 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید مصطفی رضوی 1@12.com دانشیار دکترا
2 حسین صفری hsafari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 محمد هادی علی احمدی 1@22.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

امروزه سازمان ها براي رسیدن به رشد و تعالي، بي نياز از تدوین و الویت بندی اهداف استراتژیک، برنامه ريزي استراتژيك و در نهایت ارزيابي عملكرد خود نيستند]5[.كارت امتيازي متوازن با ساختاري سلسله مراتبي و علت و معلولي مي تواند مسير رشد سازمان را هموار و گام هاي تعالی را هموار سازد، چرا که علاوه بر پايش اهداف مالي، ساير عوامل موثر و کلیدی رشد و موفقیت را هم در نظر گرفته و كنترل مي كند]3[. نقشه استراتژی حاصل از مفاهیم کارت امتیازی متوازن، در حقيقت مدل علت و معلولی پيچيده اي است كه اثر بعد رشد و يادگيري سازمان بر فرايندهاي داخلي، مشتري و نهايتا وجه مالي سازمان را در بر مي¬گيرد.نقشه استراتژي با در نظر گرفتن ارتباط ميان اهداف استراتژیک سازمان، مسير رشد در سازمان را مشخص مي¬كند]6[. براي بهبود و گسترش كاربرد مدل كلاسيك كارت امتيازي متوازن در سال¬هاي اخير، روشهاي متنوعيمورداستفاده قرارگرفته است كه به تركيب آن با مدل هاي كمي و كيفي پرداخته¬اند]8[. در اين پ‍ژوهش که نوعی از مطالعه موردی یا موردکاوی برای شرکت نفت سپاهان محسوب می شود، پس از مطالعه ادبيات استراتژی، كارت امتيازي متوازن و بررسي راه حل هاي ارائه شده جهت بهبود كاربرد آن در توسعه نقشه استراتژي و اهداف استراتژيك، به بررسی جدیدترین نمونه روش های الویت بندی اهداف استراتژیک پرداختیم. نهایتا مدلي پيشنهاد گرديد که پس از وزن دهی و الویت بندی مضامین و اهداف استراژیک، نقشه استراتژی شرکت نفت سپاهان را ترسیم کند]1[.