مقاله


کد مقاله : 139412281659371441

عنوان مقاله : طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان

نشریه شماره : 41 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 743

فایل های مقاله : 683 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسن درویش 50@5.com دانشیار دکترا
2 رضا رسولی 1@51.com دانشیار دکترا
3 حسن مبارکی 46@4.com - دکترا
4 پیر حسین کولیوند 20@21.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

با آنکه امروزه بسیاری از سازمان ها، در فرایند برنامه ریزی استراتژیک خود ،از روش کارت امتیازی متوازن به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق استراتژی های تدوین شده استفاده می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد عدم ترسیم روابط علت و معلولی بین چهار منظر رایج در کارت امتیازی متوازن(منظر رشد و یادگیری،منظر فرایند،منظر مشتری ومنظر مالی) می تواند سبب شود مدیران سازمان درک درست و جامعی از امکان ارتباط و هم افزایی بین مناظر چهارگانه نداشته باشند و این امر می تواند آنها را به سمت آزمون و خطا و اتلاف منابع و عدم تحقق استراتژی ها در زمان های مورد انتظار سوق دهد. با توجه به مسئله مذکور، هدف تحقیق حاضر این است تا نقشه استراتژی بیمارستان خاتم که جزو سازمان های مهم زیر مجموعه سازمان دولتی بنیاد شهید است را طر احی و ترسیم نماید. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی - پیمایشی استفاده شده است.در این تحقیق از بین مدیران و سرپرستان بخش های مختلف بیمارستان خاتم،نمونه ای به حجم 103 نفر انتخاب شد ،و روابط مفروض بین چهار منظر کارت امتیازی متوازن به کمک پرسشنامه ای حاوی 26 سوال مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد بین تمامی مناظر کارت امتیازی متوازن به استثنای دو منظر مشتری و مالی روابط معناداری وجود دارد. در خاتمه به مسئولین بیمارستان خاتم الانبیاء پیشنهاداتی برای برقراری رابطه بین دو منظر فاقد ارتباط و بهره گیری از روابط معنادار بین مابقی مناظر ارائه گردید.