مقاله


کد مقاله : 13941228201451456

عنوان مقاله : مدل تحلیل جو سازمانی خلاق در سازمان‌های تحقیق و توسعه

نشریه شماره : 38 فصل بهار 1393

مشاهده شده : 667

فایل های مقاله : 320 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منصور صادقی مالمیر sadmansoor@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به اهمیت خلاقیت در بقای موفقیت¬آمیز سازمان‌ها، این پژوهش معطوف به چیستی جو سازمانی خلاق، انجام شده است. بنابراین، چیستی جو سازمانی خلاق با رویکرد اکتشافی بر محور ادبیات علمی چندگانه معتبر در عرصه سازمان مورد بررسی قرار گرفت که منجر به اکتشاف ابعاد جو سازمانی خلاق شد. مبتنی بر ابعاد اکتشافی، پرسشنامه سنجش ابعاد تهیه و تنظیم و میان افراد نمونه که پژوهش‌گران سازمان‌های تحقیق و توسعه علوم پایه هستند، توزیع، تکمیل و جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌‌های حاصل از پرسشنامه‌‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، روایی هم‌گرا، روایی واگرا و سازگاری درونی، نشان می‌دهد که در محیط تحقیق و توسعه کشور، ابعاد پنج‌گانه آزادی، اعتماد، منابع، تشویق و تعامل در سنجش و اندازه¬گیری مفهوم جو سازمانی خلاق موثر هستند. ‌هم‌چنین بررسی وضعیت موجود جو سازمان‌های مورد مطالعه بر اساس ابعاد پنج‌گانه نشان می‌دهد که از میان سطوح سه-گانه جو سازمانی (خلاق، متوسط و غیر خلاق) از وضعیتی متوسط برخوردار هستند. ابعاد جو این سازمان‌ها از بیش‌‌ترین تا کم‌‌ترین فاصله با جو سازمانی خلاق عبارتند از تشویق، منابع، اعتماد، تعامل و آزادی.