مقاله


کد مقاله : 139412282024321458

عنوان مقاله : مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور

نشریه شماره : 37 فصل زمستان 1392

مشاهده شده : 1064

فایل های مقاله : 422 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجيد دلاوری delavari_pnu@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 علی نجات بخش اصفهانی Hany.orve@gmail.com استادیار -
3 میرزا حسن حسینی Hosseini_mh@yahoo.com دانشیار -
4 مهدی دلاوری Delavari_mehdi@yahoo.com - -

چکیده مقاله

کيفيت انجام فعاليت¬هاي مديريت پروژه، نقشي غيرقابل انکار در موفقيت يا شکست پروژه¬ها دارد. بخصوص در سازمان¬هاي پروژه محور با پروژه¬هاي بزرگ، اين موفقيت يا شکست بسيار بحراني خواهد بود؛ زيرا موفقيت اين شرکت¬ها در گرو موفقيت پروژه¬هاي آن¬ها است. يکي از ابزارهاي مناسب براي کسب اطمينان از صحت و کيفيت انجام فعاليت¬هاي مديريت پروژه، ارزيابي مستمر نحوه انجام اين فعاليت¬ها مي‌باشد که اصطلاحاً "ارزيابي سطح بلوغ مديريت پروژه" ناميده مي‌شود در طول ساليان اخير، مدل¬هاي رسمي و غير رسمي مختلفي بدين منظور ارائه شده است که هر يک داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. در ايران نيز با توجه به اهميت موفقيت در پروژه¬هاي بزرگ تحقيقاتي و در راستاي بهبود عملکرد مديريت اين پروژه¬ها، تدوين مدلي خاص براي ارزيابي آن¬ها بسيار حياتي مي‌باشد. اين مدل بايستي ضمن جامع بودن کاملا منطبق بر ويژگي¬ها و شرايط خاص کشور باشد. در اين تحقيق آخرين نسخه‌هاي مدل¬هاي بلوغ مديريت پروژه مطرح در سطح جهان شناسايي و بررسي شده و با الگوبرداري از اين مدل¬ها، مدلي متناسب با نيازها و اهداف سازمان‌هاي تحقيقاتي در چهار حوزه اصلي و 16 حوزه دانش طراحي گرديد. به منظور سنجش مدل پيشنهادي پرسشنامه اي با حدود 300 سوال به تفكيك حوزه¬هاي دانش و گروه¬‌هاي فرآيندي مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از ارزيابي پرسشنامه‌هاي تکميل شده توسط فعالان حوزه مديريت پروژه، مدل پيشنهادي در اين تحقيق را تائيد مي کند.